Logo Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

יומן הריסות בתים בנגב – 2014

*הרשימה מתבססת על דיווחים של תושבים, על כן היא לא מכילה את כלל ההריסות המבוצעות בנגב, ובפרט היא אינה כוללת הריסות רבות שמבוצעות על ידי התושבים עצמם בשל החשש מהשתת עלויות הריסה עליהם, הרצון להימנע מהגעת כוחות משטרה אל בתיהם והניסיון לשמור על חומרי הבניה והציוד בבית.

 • 2 בינואר – ואדי אל-נעם, כפר בדואי בלתי מוכר סמוך לרמת חובב, 3 בתים נהרסו.
 • 15 בינואר – ואדי אל-נעם, כפר בדואי בלתי מוכר סמוך לרמת חובב, בית אחד נהרס.
 • 20 בינואר – אל-עראקיב, כפר בדואי בלתי מוכר מערבית לכביש 40, בין צומת להבים וגורל, הריסת הכפר בפעם ה-59.
 • 30 בינואר – סעוה, כפר בלתי מוכר דרומית לחורה וצפונית לכביש 31, בית אחד נהרס.
 • 3 בפברואר – תל-שבע, עיירה בדואית מתוכננת, בית אחד נהרס.
 • 3 בפברואר – ביר אל-משאש, כפר בלתי מוכר צפונית לכביש 25, בית אחד נהרס.
 • 3 בפברואר – רח'מה, כפר בלתי מוכר סמוך לירוחם, בית אחד נהרס.
 • 3 בפברואר –  א-סיר, כפר בלתי מוכר דרומית לבאר-שבע, בית אחד נהרס.
 • 3 בפברואר – רהט, עיר בדואית מתוכננת, סוכה אחת נהרסה.
 • 5 בפברואר – עוג'אן, כפר בלתי מוכר מזרחית ללקיה, שדות נחרשו ויבולים נהרסו.
 • 5 בפברואר – ד'חיה, כפר בלתי מוכר צפונית לרהט, שדות נחרשו ויבולים נהרסו.
 • 10 בפברואר – תל-עראד, כפר בלתי מוכר צפונית לכביש 31, שדות נחרשו ויבולים נהרסו.
 • 10 בפברואר – קטאמאת, כפר בלתי מוכר מזרחית לכביש 80, שדות נחרשו ויבולים נהרסו.
 • 11 בפברואר – ואדי אל-נעם, כפר בלתי מוכר סמוך לרמת חובב, שדות נחרשו ויבולים נהרסו.
 • 12 בפברואר – אֻםּ בַּטִין,  כפר בדואי מוכר מזרחית לתל-שבע,  שדות נחרשו ויבולים נהרסו.
 • 13 בפברואר –  אל-עראקיב, כפר בדואי בלתי מוכר מערבית לכביש 40, בין צומת להבים וגורל, הריסת סוכות הכפר בפעם ה-60.
 • 26 בפברואר – אֻםּ בַּטִין, כפר בדואי מוכר מזרחית לתל-שבע, צריף וגדר נהרסו.
 • 26 בפברואר – כוחלה, כפר בדואי מוכר צפונית לכביש 31, בית אחד נהרס.
 • 26 בפברואר – תל-שבע, עיירה בדואית מתוכננת, בית אחד נהרס.
 • 27 בפברואר – אום נמילה, כפר בדואי בלתי מוכר צפונית לרהט, מבנה אחד נהרס.
 • 3 במרץ – עבדה, כפר בלתי מוכר צפונית לעבדת, שדות נחרשו ויבולים נהרסו.
 • 3 במרץ – ואדי אל-משאש, כפר בלתי מוכר דרומית לרמת חובב, שדות נחרשו ויבולים נהרסו.
 • 5 במרץ – א-זערורה, כפר בלתי מוכר מזרחית לכסיפה, רצפת בית נהרסה, בית נוסף ניזוק במהלך ההריסה.
 • 5 במרץ – אלמטהר, כפר בלתי מוכר דרומית לכסיפה, רצפת בית נהרסה.
 • 5 במרץ – ואדי א-נעם, כפר בחתי מוכר סמוך לרמת חובב, בית אחד נהרס.
 • 5 במרץ – כוחלה, כפר מוכר צפונית לכסייפה, בית אחד נהרס.
 • 6 במרץ – עוג׳אן, כפר בלתי מוכר מערבית ללקיה, בית אחד נהרס.
 • 12 במרץ – אל-עראקיב, כפר בדואי בלתי מוכר מערבית לכביש 40, בין צומת להבים וגורל, הריסת סוכות הכפר בפעם ה-61.
 • 12 במרץ – ד׳חיה, כפר בלתי מוכר צפונית לרהט, גדר של בית נהרסה.
 • 12 במרץ – א-זערורה, כפר בלתי מוכר מזרחית לכסיפה, בית אחד נהרס ורצפת בית נוסף נהרסה.
 • 20 במרץ – א-זערורה, כפר בלתי מוכר מזרחית לכסיפה, בית אחד נהרס.
 • 2 באפריל – א-זרנוק, כפר בלתי מוכר צפונית לכביש 25, בית אחד נהרס.
 • 2 באפריל – ח׳רבת אלווטאן, כפר בלתי מוכר דרום מערבית לחורה, בית אחד נהרס.
 • 9 באפריל – אל-עראקיב, כפר בדואי בלתי מוכר מערבית לכביש 40, בין צומת להבים וגורל, הריסת סוכות הכפר בפעם ה-62.
 • 9 באפריל – א-זערורה, כפר בלתי מוכר מזרחית לכסיפה, שני בתים נהרסו.
 • 9 באפריל – כסיפה, עיירה בדואית מתוכננת, בית אחד נהרס.
 • 9 באפריל – אבו-קרינאת, כפר בדואי מוכר דרומית מערבית לצומת ערוער, בית אחד נהרס.
 • 9 באפריל – אֻםּ בַּטִין, כפר בדואי מוכר מזרחית לתל-שבע, בית אחד נהרס.
 • 23 באפריל – ביר אלחמאם, כפר בדואי בלתי מוכר צפונית לכביש 25, 3 צווי הריסה חולקו לבתים בכפר.
 • 23 באפריל – חורה, עיירה בדואית מתוכננת, צריף אחד נהרס.
 • 23 באפריל – תל-שבע, עיירה בדואית מתוכננת, בית אחד נהרס.
 • 27 באפריל – ביר הדאג', כפר בדואי מוכר סמוך לקיבוץ רביבים, 4 צווי הריסה חולקו לבתים בכפר – לכתבה ותמונות מחלוקת הצווים בכפר לחצו כאן.
 • 1 במאי – תל-שבע, עיירה בדואית, בית אחד נהרס.
 • 1 במאי – אל-עראקיב, כפר בדואי בלתי מוכר מערבית לכביש 40 בין צומת להבים וגורל, הריסת מבני הכפר בפעם ה-63.
 • 1 במאי – רח'מה, כפר בדואי בלתי מוכר סמוך לירוחם, בית אחד נהרס ו-3 צווי הריסה חולקו לבתים בכפר.
 • 7 במאי – ואדי א-נעם, כפר בדואי בלתי מוכר סמוך לרמת חובב, צו פינוי תוך 80 יום הוצא למסגד.
 • 8 במאי – א-זרנוק, כפר בדואי בלתי מוכר צפונית לכביש 25, חולקו צווי הריסה לבתים בכפר.
 • 18 במאי – ואדי א-נעם, כפר בלתי מוכר סמוך לרמת חובב, בית אחד נהרס.
 • 22 במאי – ח'רבת אלוטאן, כפר בלתי מוכר דרום מערבית לחורה, גדר נהרסה.
 • 22 במאי – דרומית לכפר אל-ררה (דרומית לכביש 31), בית אחד נהרס.
 • 26 במאי – סעוה, כפר בלתי מוכר דרומית לחורה, חולקו צווי הריסה.
 • 29 במאי – אל-עראקיב, כפר בדואי בלתי מוכר מערבית לכביש 40 בין צומת להבים וגורל, הריסת מבני הכפר בפעם ה-64.
 • 11 ביוני – ביר אלחמאם, כפר בדואי בלתי מוכר צפונית לכביש 25, בית אחד נהרס.
 • 12 ביוני – אל-עראקיב, כפר בדואי בלתי מוכר מערבית לכביש 40 בין צומת להבים וגורל, כל המבנים במתחם בית הקברות נהרסו למעט המסגד הישן, הריסה מספר 65.
 • 15 ביוני – אל-עראקיב, כפר בדואי בלתי מוכר מערבית לכביש 40 בין צומת להבים וגורל, סוכות הכפר נהרסו בפעם ה-66.
 • 18 ביוני – אלפורעה, כפר בדואי מוכר סמוך לערד, שני בתים נהרסו.
 • 18 ביוני – כוחלה, כפר בדואי מוכר צפונית לכסיפה, מבנה אחד נהרס.
 • 18 ביוני – אל-עראקיב, כפר בדואי בלתי מוכר מערבית לכביש 40 בין צומת להבים וגורל, סוכות הכפר נהרסו בפעם ה-67.
 • 25 ביוני – אל-עראקיב, כפר בדואי בלתי מוכר מערבית לכביש 40 בין צומת להבים וגורל, סוכות הכפר נהרסו בפעם ה-68.
 • 3 בספטמבר – תלעא רשיד, כפר בדואי בלתי מוכר דרומית לכביש 31, רצפת בית נהרסה.
 • 3 בספטמבר –  אֻםּ בַּטִין, כפר בדואי מוכר מזרחית לתל-שבע, חצר של בית נהרסה.
 • 3 ספטמבר – ואדי אל-נעם, כפר בדואי בלתי מוכר סמוך לרמת חובב, תעלה נהרסה.
 • 9 בספטמבר – אֻםּ בַּטִין, כפר בדואי מוכר מזרחית לתל-שבע, 3 בתים נהרסו.
 • 9 בספטמבר – לקיה, עיירה בדואית מתוכננת, 3 מבנים נהרסו.
 • 9 בספטמבר – א-סייד, כפר בדואי מוכר, מבנה אחד נהרס.
 • 2 באוקטובר – שגב שלום, עיירה בדואית מתוכננת, קיוסק אחד פונה על ידי הרשויות.
 • 14 באוקטובר – אום בטין, כפר בדואי מוכר מזרחית לתל-שבע, בית אחד נהרס.
 • 14 באוקטובר – אל-עראקיב, כפר בדואי בלתי מוכר מערבית לכביש 40 בין צומת להבים וגורל, סוכות הכפר נהרסו וציוד רב הוחרם.
 • 14 באוקטובר – ואדי אל-נעם, כפר בדואי בלתי מוכר סמוך לרמת חובב, בית אחד נהרס.
 • 22 באוקטובר – ביר הדאג', כפר בדואי מוכר סמוך לקיבוץ רביבים, בית אחד נהרס.
 • 22 באוקטובר – צפונית לעיירה הבדואית ערערה בנגב, בית אחד נהרס.
 • 22 באוקטובר – א-זרנוק, כפר בדואי בלתי מוכר צפונית לכביש 25, בית אחד נהרס.
 • 17 בנובמבר – אל-עראקיב, כפר בדואי בלתי מוכר מערבית לכביש 40 בין צומת להבים וגורל, סוכות הכפר נהרסו.
 • 8 בדצמבר – אל-עראקיב, כפר בדואי בלתי מוכר מערבית לכביש 40 בין צומת להבים וגורל, סוכות הכפר נהרסו.
 • 17 בדצמבר  – אז-זרנוג, כפר בלתי מוכר צפונית לכביש 25, שתי סוכות נהרסו.
 • 17 בדצמבר – תל-עראד, כפר בלתי מוכר סמוך לעיר ערד, מסגד נהרס.
 • 18 בדצמבר – לקיה, עיירה בדואית מתוכננת, סוכה נהרסה.
 • 18 בדצמבר  – אלע'רה, כפר בלתי מוכר דרומית לכביש 31, מבנה נהרס.
 • 23 בדצמבר – סעוה, כפר בלתי מוכר דרומית לחורה, שבעה בתים נהרסו על ידי בעליהם.
 • 25 בדצמבר – אז-זערורה, כפר בלתי מוכר מזרחית לכביש 80, שלושה בתים נהרסו.
 • 28 בדצמבר – שדות רבים נחרשו ויבולים נהרסו באזור רהט ולקיה.
 • 30 בדצמבר – תל שבע, עיירה בדואית מתוכננת, מבנה אחד נהרס.
 • 30 בדצמבר – א-סייד, כפר מוכר מערבית לחורה, מבנה אחד נהרס.
 • 30 בדצמבר – ערערה בנגב, עיירה בדואית מתוכננת, רצפת בטון נהרסה.
 • 30 בדצמבר – סמוך לעיירה כסיפה, מבנה אחד נהרס.

הריסות בתים

06-11-19 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-166.

31-10-19 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-165.

לכל ההריסות