Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

הריסות בתים

הקהילה הבדואית בנגב נתונה למדיניות מתמשכת של הריסת בתים ומבנים מצד הרשויות. מדיניות זו נובעת ברובה מחוק התכנון והבניה הישראלי שנחקק בשנת 1965.

באמצע המאה ה- 19 היה הנגב שטח מחייתם הקבוע של הבדואים והיה מחולק בין השבטים השונים, כאשר אותם השבטים מתבססים בעיקר על חקלאות מעוטת מים ורעיית צאן על שטח של כשני מיליון דונם. לאחר הקמת מדינת ישראל ב-1948, גורשו הבדואים מרוב אדמותיהם ורק 10-15% מהאוכלוסיה המקורית נותרה בישראל – 11 שבטים בדואים אשר רוכזו באזור הסִיאָג׳, מסביב לבאר-שבע, תחת שלטון צבאי. בשטח זה כבר התגוררו כשבעה שבטים בדואים אחרים.

שטחי הבדואים שהפכו לפליטים, וכן חלקים נכבדים מן האדמות אשר היו בבעלות הבדואים שנותרו בישראל, הופקעו והולאמו על ידי הרשויות הישראליות במסגרת מספר חוקים ובהם חוק נכסי נפקדים (תש"י-1950),  וחוק רכישת מקרקעים (תשי"ג-1953). בנוסף לכך, החלה המדינה בהקמת העיירות ובתהליך של עיור אותו כפתה על האוכלוסיה הבדואית בנגב. חוקים חדשים, כגון חוק התכנון והבניה, ייעדו מחדש את רוב אדמות הבדואים לשטחים חקלאיים, שמורות טבע או שטחים צבאיים, ולא כאזורים להקמת יישובים. על כן, כל מבני המגורים הבדואים הקיימים הוכרזו כבלתי-חוקיים. כך נולדה בפעם הראשונה תופעת ה"כפרים הבלתי-מוכרים": כפרים אשר הוקמו ברובם טרם הקמת מדינת ישראל ולא זכו לקבל מעמד תכנוני כלשהו, וכך הפכו לבלתי-חוקיים על פי החוק הישראלי. 

שבע העיירות המתוכננות שהוקמו על ידי המדינה, לא רק שאינן מהוות פתרון לכלל האוכלוסיה הבדואית בנגב, הן אינן נותנות לתושביהן מענה בתחום הדיור ואינן עומדות בקצב הגידול הטבעי של האוכלוסיה המתגוררת בהן. גם החלטות הממשלה במהלך העשור האחרון, שהובילו להכרה באחד עשר כפרים בלתי-מוכרים, לא פתרו את מצוקת הדיור של הקהילה הבדואית, שכן בפועל, למרבית הכפרים הללו אין תכניות מתאר ותכניות מפורטות ועל כן, הבתים שהיו קיימים טרם ההכרה עדיין נחשבים לא חוקיים, ועד כה במרבית הכפרים חולקו היתרי בנייה מעטים אם בכלל.

פורום דו-קיום בנגב מפרסם מדי שנה דו״ח בנושא מדיניות הריסת הבתים בנגב – למעבר לדו״ח לשנת 2020, המבוסס על נתונים לשנת 2019 לחצו כאן.יומן הריסות בתים בנגב – 2020

25.11 – תַל אַל-מַלַח, כפר בדואי בלתי-מוכר מצפון מערב לשדה התעופה נבטים. שני בתים נהרסו.

19.11 – וַאדִי אל-חַ'לִיל, כפר בדואי בלתי-מוכר דרומית מזרחית לכביש 60 על יד צומת שוקת. בית אחד נהרס על ידי הרשויות.

19.11 – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-180.

15.11 – אַל-גְרִין, כפר בדואי בלתי-מוכר דרומית לחוּרָה. בית אחד נהרס על ידי הרשויות.

5.11 – בִּיר אַל-חַמָאם, כפר לא מוכר הממוקם ליד כביש 25. בית אחד נהרס על ידי הרשויות.

22.10 – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-179.

17.9 – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-178.

27.8 – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-177.

22.7 – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-176.

2.7 – חִ׳רְבִּת אַל-וַטַן הוא כפר בדואי בלתי-מוכר שממוקם דרומית לכביש 31. עקירה של עצי זית והרס של מחסות חקלאיים

24.06 – בִּיר אַל-חַמָאם, כפר לא מוכר הממוקם ליד כביש 25. שני בתים נהרסו. 

18.06 – אַז-זַרְנוּג, כפר לא מוכר ליד שגב שלום. שני בתים ודיר נהרסו על ידי הרשויות.

13.05 – חִ׳רְבִּת אַל-וַטַן, כפר לא מוכר שממוקם דרומית לכביש 31. הכנות לנטיעות של קק"ל על אדמות הכפר.

04.05 – רַחַ׳מָה, כפר לא מוכר הנמצא צפונית מזרחית לעיירה ירוחם. גדר אחת נהרסה. 

18.03 – תַל אַל-מַלַח, כפר לא מוכר הנמצא צפון מערב לשדה תעופה נבטים. שדות של יבולים נחרשו על ידי הרשויות. 

18.03 – תַל עַרָאד, כפר לא מוכר ליד העיר ערד. בערך 500 דונם של יבולים נחרשו על ידי הרשויות.

12.03 – חִ׳רְבִּת אַל-וַטַן, כפר לא מוכר דרומית לכביש 31. בית אחד נהרס על ידי הרשויות. 

שבוע שעבר – אַל-בְּחִירָה, כפר לא מוכר מערבית לכביש 80. 500 דונם של יבולים נחרשו על ידי הרשויות. 

שבוע שעבר – אֻםּ בַּטִין, כפר מוכר דרומית מזרחית לכביש 60. 400 דונם של יבולים נחרשו על ידי הרשויות.

שבוע שעבר – ואדי ראווין, כפר לא מוכר. 120 דונם של יבולים נחרשו על ידי הרשויות. 

שבוע שעבר – אַל-עַ׳רָּה, כפר לא מוכר דרומית לכביש 31. 90 דונם של יבולים נחרשו על ידי הרשויות. 

05.03 – אֻםּ בַּטִין, כפר מוכר הנמצא דרומית מזרחית לכביש 60. הרס יבול על ידי הרשויות.

05.03 – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-175.

03.03 – וָאדִי אַנ-נַעַם, הכפר הלא מוכר הגדול ביותר בנגב הממוקם דרומית לבאר שבע. מספר בתים נהרסו על ידי הרשויות.

12.02 – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-174.

06.02 – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-173.

19.01 – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-172.

16.01 – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-171.

06.01. – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-170.


הריסות בתים והשמדת יבולים בשנים קודמות

לרשימת ההריסות של הכפר אַל-עַרָאגִיב מאז 2010

Demolitions

25-11-20 - תַל אַל-מַלַח, כפר בדואי בלתי-מוכר מצפון מערב לשדה התעופה נבטים. שני בתים נהרסו.

19-11-20 - וַאדִי אל-חַ'לִיל, כפר בדואי בלתי-מוכר דרומית מזרחית לכביש 60 על יד צומת שוקת. בית אחד נהרס על ידי הרשויות.

All Demolitions