Logo Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

לובי בינלאומי

פעמים רבות, לדיפלומטים ולגופים בינלאומיים יש אפשרות להשפיע ולפעול למען שוויון זכויות ברחבי העולם. ארגונים בינלאומיים ומשרדי החוץ של מדינות רבות מעורבים, מתריעים ומשפיעים על מצב זכויות האדם ברחבי העולם ומזכירים למדינות לפעול בתחומן על פי האמנות הבינלאומיות למען קהילות מיעוטים וקידום זכויות אדם. אנו פועלים להשמיע את קולה של הקהילה הבדואית בזירה הבינלאומית ולאפשר למעצבי-מדיניות רבים להכיר את הסוגיות השונות של הנגב וכן את הפרות זכויות האדם המתקיימות בו.


מחלקת המדינה של ארה"ב ( The US State Department)

מחלקת המדינה של ארה"ב פועלת גם מן השגרירות האמריקאית בישראל. 

מידי שנה מפרסמת המחלקה דו"ח מצב זכויות אדם וחופש דת בישראל. בשנת 2017, הגיש פורום דו-קיום את הדיווח השנתי שלו לגבי מצב זכויות האדם של האוכלוסיה הבדואית בנגב.  

[להמשך קריאה…]


הוועדה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות באו"ם (CESCR)

הוועדה (Committee on Economic, Social, and Cultural Rights) היא גוף המורכב מ-18 מומחים עצמאיים אשר עוקבים אחר יישום האמנה הבינ"ל בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות על ידי המדינות החברות בה ואשר אישררו את האמנה. בשנת 2018, נשלח מכתב  בשם פורום דו-קיום בנגב, רופאים לזכויות אדם, עדאלה ואל מזאן ליו"ר הוועדה בבקשה לדחוק במדינת ישראל להגיש את הדו"ח שהיה עליה להניח על שולחן הוועדה עוד בדצמבר 2016. [להמשך קריאה…]


הביקורת התקופתית האוניברסלית 2018

דו"ח זה הוכן על ידי פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי, המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים, מרכז אלחוקוק ועמותת סידרה. הוא מספק מידע למועצת זכויות האדם של האומות המאוחדות לרגל המושב ה -29 של קבוצת העבודה של ה UPR (Universal Periodic Review) שנערכה בינואר 2018. הדו"ח מתמקד במצב זכויות האדם של ערבים-בדואים בנגב ומטרתו לספק לקבוצת העבודה מידע נוסף ופרספקטיבה קריטית לגבי המתרחש באזור [להמשך קריאה…]


IMG-20160829-WA0005

סטטוס ארגון מייעץ לאו"ם

בשנת 2013 קיבל הארגון מעמד של ארגון מייעץ למועצה הכלכלית-חברתית של האומות המאוחדות ולכל הוועדות השונות שתחתיה.  המעמד מאפשר לארגון להגיש דיווחים שיקראו על ידי נציגי האו"ם בנושאים הרלוונטים, להשתתף במפגשים של המועצה והוועדות השונות שתחתיה ואף להציג עמדה בחלקם.


הפורום הקבוע של האו״ם לענייני עמים ילידים

מדי שנה שולח פורום דו-קיום בנגב נציג או נציגה מהקהילה הבדואית אל כינוס הפורום הקבוע לענייני עמים ילידים בניו יורק. אל הכנס מגיעים נציגים של עמים ילידים מכל רחבי העולם [להמשך קריאה…]


כתיבת דו״חות צללים והשתתפות בדיוני ועדות האו״םsolar_panel

ועדות האו״ם השונות בוחנות מדי מספר שנים את מצב זכויות האדם בישראל בדגש על אמנות האו״ם השונות. פורום דו-קיום בנגב מגיש דו״חות צללים לוועדות השונות בתגובה לדו״ח שמגיש משרד המשפטים כדי לחשוף את מצבה של הקהילה הבדואית בנגב [להמשך קריאה…]


קשר עם שגרירויות בישראל

פעמים רבות, נציגיות מקומיות של ממשלות מרחבי העולם מגלות עניין בנעשה בנגב ובהפרות זכויות האדם של הקהילה הבדואית. אנו יוזמים קשרים עם שגרירויות, מעבירים סיורים והרצאות לדיפלומטים בישראל ומספקים להם מידע ומחקר רלוונטי.


סיורים לשגרירויות וקבוצות מחו״לdiplomats_tour

כחלק מסיורי זכויות האדם בנגב, מגיעות אלינו קבוצות רבות של בעלי-השפעה מחו"ל. קבוצות דתיות, סטודנטים, אקטיביסטים ואף פוליטיקאים וחברי-מפלגות מרחבי העולם אשר רואים חשיבות בהבנת הנעשה בנגב.


 

 

הריסות בתים

10-01-19 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר ליד כביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-138.

27-12-18 - וָאדִי אַל-מְשָאש- כפר בדואי בלתי-מוכר אשר נמצא צפונית לצומת הנגב: כמות בתים שנהרסו לא ידועה.

לכל ההריסות