Logo Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

הריסות בתים

הקהילה הבדואית בנגב נתונה למדיניות מתמשכת של הריסת בתים ומבנים מצד הרשויות. מדיניות זו נובעת ברובה מחוק התכנון והבניה הישראלי שנחקק בשנת 1965.

באמצע המאה ה- 19 היה הנגב שטח מחייתם הקבוע של הבדואים והיה מחולק בין השבטים השונים, כאשר אותם השבטים מתבססים בעיקר על חקלאות מעוטת מים ורעיית צאן על שטח של כשני מיליון דונם. לאחר הקמת מדינת ישראל ב-1948, גורשו הבדואים מרוב אדמותיהם ורק 10-15% מהאוכלוסיה המקורית נותרה בישראל – 11 שבטים בדואים אשר רוכזו באזור הסִיאָג׳, מסביב לבאר-שבע, תחת שלטון צבאי. בשטח זה כבר התגוררו כשבעה שבטים בדואים אחרים.

שטחי הבדואים שהפכו לפליטים, וכן חלקים נכבדים מן האדמות אשר היו בבעלות הבדואים שנותרו בישראל, הופקעו והולאמו על ידי הרשויות הישראליות במסגרת מספר חוקים ובהם חוק נכסי נפקדים (תש"י-1950),  וחוק רכישת מקרקעים (תשי"ג-1953). בנוסף לכך, החלה המדינה בהקמת העיירות ובתהליך של עיור אותו כפתה על האוכלוסיה הבדואית בנגב. חוקים חדשים, כגון חוק התכנון והבניה, ייעדו מחדש את רוב אדמות הבדואים לשטחים חקלאיים, שמורות טבע או שטחים צבאיים, ולא כאזורים להקמת יישובים. על כן, כל מבני המגורים הבדואים הקיימים הוכרזו כבלתי-חוקיים. כך נולדה בפעם הראשונה תופעת ה"כפרים הבלתי-מוכרים": כפרים אשר הוקמו ברובם טרם הקמת מדינת ישראל ולא זכו לקבל מעמד תכנוני כלשהו, וכך הפכו לבלתי-חוקיים על פי החוק הישראלי. 

שבע העיירות המתוכננות שהוקמו על ידי המדינה, לא רק שאינן מהוות פתרון לכלל האוכלוסיה הבדואית בנגב, הן אינן נותנות לתושביהן מענה בתחום הדיור ואינן עומדות בקצב הגידול הטבעי של האוכלוסיה המתגוררת בהן. גם החלטות הממשלה במהלך העשור האחרון, שהובילו להכרה באחד עשר כפרים בלתי-מוכרים, לא פתרו את מצוקת הדיור של הקהילה הבדואית, שכן בפועל, למרבית הכפרים הללו אין תכניות מתאר ותכניות מפורטות ועל כן, הבתים שהיו קיימים טרם ההכרה עדיין נחשבים לא חוקיים, ועד כה במרבית הכפרים חולקו היתרי בנייה מעטים אם בכלל.

פורום דו-קיום בנגב מפרסם מדי שנה דו״ח בנושא מדיניות הריסת הבתים בנגב – למעבר לדו״ח לשנת 2019, המבוסס על נתונים לשנת 2018 לחצו כאן.יומן הריסות בתים בנגב – 2019

 • 6.11 –  אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-166. פקחים החרימו ציוד פרטי של התושבים.
 • 31.10 – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-165. פקחים החרימו ציוד פרטי של התושבים.
 • 29.10 – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-164.
 • 24.10 – אַז-זַעַרוּרָה, כפר בדואי בלתי-מוכר מזרחית לעיירה כְּסִיפִה. בית 1 נהרס על ידי הרשויות. 
 • 23.10 – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-163.
 • 15.10 – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-162.
 • 26.09 – אַל-עַרָאגִיב, פר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-161.
 • 2.9 – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-157.
 • 29.8 – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-156.
 • 27.8 – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-155.
 • 22.8 – זְֿחַיִּה, כפר בדואי בלתי-מוכר צפונית לרהט. בית אחד נהרס. 
 • 21.8 – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-153.
 • 7.8 – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-151. 
 • 6.8 – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-150.
 • 5.8 – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-149.
 • 1.8 – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-148. 
 • 25.7 – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-147. 
 • 22.7 –  אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-146. 
 • 27.6 – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-145. 
 • 15.6 – אַז-זַרְנוּג, כפר בדואי בלתי-מוכר ליד שגב שלום. בית אחד נהרס. 
 • 30 למאי – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס, נעשו הפיכות קרקע ורכוש רב הוחרם על ידי הרשויות. 
 • 14 למאי – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר ליד כביש 40. נהרס בפעם ה-142.
 • 17 לאפריל –  אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר ליד כביש 40. נהרס בפעם ה-141.
 • 15 לאפריל – עַוַגָ׳אן, כפר בדואי בלתי-מוכר צפון לכביש 40. בית אחד נהרס על ידי בעליו. 
 • 10 לאפריל – תַל אַס-סַבַּעּ (תל-שבע), עיירה בדואית ממשלתית. שני בתים נהרסו על ידי הרשויות. 
 • 10 לאפריל – אַל-לַגִיִּה (לקיה), עיירה בדואית ממשלתית. בית אחד נהרס על ידי הרשויות. 
 • 20 למרץ – אַל-בָּאטִל, כפר בדואי בלתי-מוכר דרומית לרַהַט. כל המתחם נהרס (שישה בתים של משפחת אל עתאיקה).
 • 6 למרץ – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר ליד כביש 40. נהרס בפעם ה-140.
 • 14 לפברואר – אֻםּ בַּטִין, כפר בדואי מוכר מזרחית לתַל אַס-סַבַּעּ. שדות נחרשו ויבולים הושמדו.
 • 7 לפברואר- אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר ליד כביש 40. נהרס בפעם ה-139. 
 • 7 לפברואר- אֻםּ נְמִילָה, כפר בדואי היסטורי בלתי-מוכר, צפונית לרהט. כביש גישה אל ומחוץ לכפר נהרס. 
 • 10 לינואר- אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר ליד כביש 40. נהרס בפעם ה-138. 

הריסות בתים והשמדת יבולים בשנים קודמות

לרשימת ההריסות של הכפר אַל-עַרָאגִיב מאז 2010

הריסות בתים

06-11-19 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-166.

31-10-19 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-165.

לכל ההריסות