Logo Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

הריסות בתים

הקהילה הבדואית בנגב נתונה למדיניות מתמשכת של הריסת בתים ומבנים מצד הרשויות. מדיניות זו נובעת ברובה מחוק התכנון והבניה הישראלי שנחקק בשנת 1965. בעקבות חוק התכנון והבניה הגדירו גופי התכנון השונים את ייעודי הקרקעות ברחבי המדינה. כלל השטחים בהם ניצבו וניצבים כיום הכפרים הבלתי מוכרים הוגדרו ברובם כאזורים חקלאיים שאינם מיועדים ליישוב. כך, באופן רטרואקטיבי, הוגדרו כלל הבתים כבתים שאינם חוקיים וכלל הקרקעות כקרקעות שלא ניתן להקים עליהן יישובים, על אף שבפועל היישובים כבר היו שם. שבע העיירות המתוכננות שהוקמו על ידי המדינה, לא רק שאינן מהוות פתרון לכלל האוכלוסיה הבדואית בנגב, הן אינן נותנות לתושביהן מענה בתחום הדיור ואינן עומדות בקצב הגידול הטבעי של האוכלוסיה המתגוררת בהן. גם החלטות הממשלה במהלך העשור האחרון, שהובילו להכרה באחד עשר כפרים בלתי מוכרים, לא פתרו את מצוקת הדיור של הקהילה הבדואית, שכן בפועל, למרבית הכפרים הללו אין תכניות מתאר ותכניות מפורטות ועל כן, הבתים שהיו קיימים טרם ההכרה עדיין נחשבים לא חוקיים, ועד כה במרבית הכפרים חולקו היתרי בנייה מעטים אם בכלל.

פורום דו-קיום בנגב מפרסם מדי שנה דו״ח בנושא מדיניות הריסת הבתים בנגב – למעבר לדו״ח לשנת 2019, המבוסס על נתונים לשנת 2018 לחצו כאן.יומן הריסות בתים בנגב – 2019

 • 27.6 – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס. 
 • 15.6 – אַז-זַרְנוּג, כפר בדואי בלתי-מוכר ליד שגב שלום. בית אחד נהרס. 
 • 30 למאי – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס, נעשו הפיכות קרקע ורכוש רב הוחרם על ידי הרשויות. 
 • 14 למאי – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר ליד כביש 40. נהרס בפעם ה-142.
 • 17 לאפריל –  אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר ליד כביש 40. נהרס בפעם ה-141.
 • 15 לאפריל – עַוַגָ׳אן, כפר בדואי בלתי-מוכר צפון לכביש 40. בית אחד נהרס על ידי בעליו. 
 • 10 לאפריל – תַל אַס-סַבַּעּ (תל-שבע), עיירה בדואית ממשלתית. שני בתים נהרסו על ידי הרשויות. 
 • 10 לאפריל – אַל-לַגִיִּה (לקיה), עיירה בדואית ממשלתית. בית אחד נהרס על ידי הרשויות. 
 • 20 למרץ – אַל-בָּאטִל, כפר בדואי בלתי-מוכר דרומית לרַהַט. כל המתחם נהרס (שישה בתים של משפחת אל עתאיקה).
 • 6 למרץ – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר ליד כביש 40. נהרס בפעם ה-140.
 • 14 לפברואר – אֻםּ בַּטִין, כפר בדואי מוכר מזרחית לתַל אַס-סַבַּעּ. שדות נחרשו ויבולים הושמדו.
 • 7 לפברואר- אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר ליד כביש 40. נהרס בפעם ה-139. 
 • 7 לפברואר- אֻםּ נְמִילָה, כפר בדואי היסטורי בלתי-מוכר, צפונית לרהט. כביש גישה אל ומחוץ לכפר נהרס. 
 • 10 לינואר- אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר ליד כביש 40. נהרס בפעם ה-138. 

הריסות בתים והשמדת יבולים בשנים קודמות

לרשימת ההריסות של הכפר אַל-עַרָאגִיב מאז 2010

הריסות בתים

27-06-19 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס.

15-06-19 - אַז-זַרְנוּג, כפר בדואי בלתי-מוכר ליד שגב שלום. בית אחד נהרס.

לכל ההריסות