Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

הריסות בתים

הקהילה הבדואית בנגב נתונה למדיניות מתמשכת של הריסת בתים ומבנים מצד הרשויות. מדיניות זו נובעת ברובה מחוק התכנון והבניה הישראלי שנחקק בשנת 1965.

באמצע המאה ה- 19 היה הנגב שטח מחייתם הקבוע של הבדואים והיה מחולק בין השבטים השונים, כאשר אותם השבטים מתבססים בעיקר על חקלאות מעוטת מים ורעיית צאן על שטח של כשני מיליון דונם. לאחר הקמת מדינת ישראל ב-1948, גורשו הבדואים מרוב אדמותיהם ורק 10-15% מהאוכלוסיה המקורית נותרה בישראל – 11 שבטים בדואים אשר רוכזו באזור הסִיאָג׳, מסביב לבאר-שבע, תחת שלטון צבאי. בשטח זה כבר התגוררו כשבעה שבטים בדואים אחרים.

שטחי הבדואים שהפכו לפליטים, וכן חלקים נכבדים מן האדמות אשר היו בבעלות הבדואים שנותרו בישראל, הופקעו והולאמו על ידי הרשויות הישראליות במסגרת מספר חוקים ובהם חוק נכסי נפקדים (תש"י-1950),  וחוק רכישת מקרקעים (תשי"ג-1953). בנוסף לכך, החלה המדינה בהקמת העיירות ובתהליך של עיור אותו כפתה על האוכלוסיה הבדואית בנגב. חוקים חדשים, כגון חוק התכנון והבניה, ייעדו מחדש את רוב אדמות הבדואים לשטחים חקלאיים, שמורות טבע או שטחים צבאיים, ולא כאזורים להקמת יישובים. על כן, כל מבני המגורים הבדואים הקיימים הוכרזו כבלתי-חוקיים. כך נולדה בפעם הראשונה תופעת ה"כפרים הבלתי-מוכרים": כפרים אשר הוקמו ברובם טרם הקמת מדינת ישראל ולא זכו לקבל מעמד תכנוני כלשהו, וכך הפכו לבלתי-חוקיים על פי החוק הישראלי. 

שבע העיירות המתוכננות שהוקמו על ידי המדינה, לא רק שאינן מהוות פתרון לכלל האוכלוסיה הבדואית בנגב, הן אינן נותנות לתושביהן מענה בתחום הדיור ואינן עומדות בקצב הגידול הטבעי של האוכלוסיה המתגוררת בהן. גם החלטות הממשלה במהלך העשור האחרון, שהובילו להכרה באחד עשר כפרים בלתי-מוכרים, לא פתרו את מצוקת הדיור של הקהילה הבדואית, שכן בפועל, למרבית הכפרים הללו אין תכניות מתאר ותכניות מפורטות ועל כן, הבתים שהיו קיימים טרם ההכרה עדיין נחשבים לא חוקיים, ועד כה במרבית הכפרים חולקו היתרי בנייה מעטים אם בכלל.

פורום דו-קיום בנגב מפרסם מדי שנה דו״ח בנושא מדיניות הריסת הבתים בנגב – למעבר לדו״ח לשנת 2020, המבוסס על נתונים לשנת 2019 לחצו כאן.יומן הריסות בתים וחריש בנגב  – 2022

15.8 – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-205.

19.7 – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-204.

27.6  – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-203.

7.6  – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-202.

09.5  – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-201.

22.3  – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-200.

10.3 – ואדִי אַנ-נַעַם הוא כפר בלתי-מוכר הנמצא במרחק של כ-4 ק"מ דרומית לבאר שבע. נהרס בית על ידי הרשויות.   

10.3 – אַל-עַ׳רָּה הוא כפר בלתי-מוכר, הנמצא במרחק של כ-17 ק"מ מזרחית מהעיר באר שבע, דרומית לכביש 31. 2 בתים נהרסו על ידי הרשויות.

22.2 – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-199.

20.2 – תל שבע, העיירה בדואית בלב אזור הסייג. נחרשו אדמות על ידי הרשויות.

20.2 – אֻםּ בַּטִין, כפר מוכר הנמצא דרומית מזרחית לכביש 60. נחרשו אדמות על ידי הרשויות

9.2 – אַז-זַעַרוּרָה, הוא כפר בדואי בלתי-מוכר שנמצא מזרחית לעיירה כְּסִיפִה, לצד כביש 80. נהרס בית בבנייה על ידי הרשויות.

2.2 – ואדִי אַנ-נַעַם הוא כפר בלתי-מוכר הנמצא במרחק של כ-4 ק"מ דרומית לבאר שבע. נהרס בית על ידי הרשויות.   

2.2 – אַל-בֻּקַיְעַה. נהרסו 3 בתים על ידי הרשויות.

1.2 – מרעית. נהרס חנות על ידי הרשויות.

27.1 – אַל-לַגִיִּה (לקיה) היא עיירה בדואית. נהרס חנות על ידי הרשויות.

25.1 – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-197.

יומן הריסות בתים וחריש בנגב  – 2021

22.12 – אֻםּ בַּטִין, כפר בדואי ממוקם דרומית מזרחית לכביש 60. הריסת סככה לעסק שטיפת מכוניות על ידי גורמים מהמנהל בליווי שוטרים

20.12 – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-196.

8.12 – בִּיר הַדָּאג׳, כפר בדואי ממוקם מערבית לכביש 40 בסמוך לקיבוץ רביבים. נהרס בית על ידי הרשויות.  

2.12 – חִ׳רְבִּת אַל-וַטַן, כפר בדואי בלתי-מוכר ממוקם דרומית לכביש 31. נהרסו 2 מבנים על ידי הרשויות

24.11 – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-195.

3.11 – חוּרָה, עיירה בדואית שהוקמה על ידי המדינה באזור חִ׳רְבִּת חוּרָה. נהרס בית על ידי הרשויות.  

28.10 – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-194.

27.10 – אֻםּ בַּטִין, כפר בדואי ממוקם דרומית מזרחית לכביש 60. נהרס בית על ידי הרשויות.  

27.10 – תַל אַס-סַבַּעּ, עיירה ממשלתית מתוכננת. נהרס בית על ידי הרשויות.

30.9 –  אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-193.

2.9 –  אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-192.

5.8 –  אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-191.

14.7 –  בִּיר אַל-חַמָאם, הוא כפר בדואי בלתי-מוכר שנמצא צפונית לכביש 25, נהרס בית על ידי הרשויות.

7.7 –  אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-190.

30.6 – אַל-בְּחִירָה, כפר בדואי בלתי-מוכר הממוקם 3 ק"מ דרומית מזרחית לעיירה כְּסִיפִה, מערבית לכביש 80. בעל בית הרס בעצמו את ביתו.

30.6 – סְֿוָאוִין, כפר בדואי בלתי-מוכר במרחק של כ-10 ק"מ דרום מזרחית לבאר שבע, דרומית לכביש 25. נהרס בית על ידי הרשויות.

27.6 –  אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-189.

1.6 –  אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-188.

19.4 –  אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-187.

8.4 – אֻםּ בַּטִין, כפר מוכר הנמצא דרומית מזרחית לכביש 60. הריסת של גדר וחריש 50 דונם על ידי הרשויות

7.4 – אֻםּ בַּטִין, כפר מוכר הנמצא דרומית מזרחית לכביש 60. נהרסו 2 בתים על ידי הרשויות

5.4 – תַל עַרָאד, כפר לא מוכר ליד העיר ערד, חולקו 100 צווי פנוי.

25.3 –  אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-186.

18.3 – אַל-לַגִיִּה (לקיה) היא עיירה בדואית. נהרס בית על ידי הרשויות.

11.3 -אם-גיבו הוא כפר בלתי-מוכר (ליד אם-בטין). בעל בית הרס בעצמו את ביתו.

11.3 –  אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-185.

11.3 – אַז-זַרְנוּג הוא כפר בלתי-מוכר. בעל בית הרס בעצמו את ביתו.

3.3 – עַרְעַרָה אַנ-נַגַבּ (ערערה בנגב) היא עיירה בדואית. נהרס בית על ידי הרשויות.

2.3 – סַעְוָה, כפר מוכר הנמצא דרומית דרומית לכביש 31. נחרשו 700 דונם.

1.3 – תל שבע, העיירה בדואית בלב אזור הסייג. נחרשו 2500 דונם ונעצרו 5 אנשים.

1.3 – אֻםּ בַּטִין, כפר מוכר הנמצא דרומית מזרחית לכביש 60. נחרשו אדמות.

23.2 – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-184.

22.2 – סַעְוָה הוא כפר בדואי דרומית לכביש 31. נחרשו 5000 דונם ונעצרו 11 אזרחים.

17.2 – רַהַט היא עיר בדואית. נהרס בית על ידי הרשויות

17.2 – אֻםּ בַּטִין, כפר מוכר דרומית מזרחית לכביש 60, נהרס בית על ידי הרשויות.

17.2 – אַז-זַרְנוּג, כפר לא מוכר ליד שגב שלום. נהרס בית על ידי הרשויות.

17.2 –  אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-183.

10.2 – חִ׳רְבִּת אַל-וַטַן, כפר בדואי בלתי-מוכר הנמצא דרומית לכביש 31. נהרסו 2 מבנים ונעקרו 70 עצים.

10.2 – אֻםּ בַּטִין, כפר מוכר הנמצא דרומית מזרחית לכביש 60. נהרס בית ועצרו 10 א.נשים.

20.1 – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-182.

7.1 – רַהַט היא עיר בדואית. 250 דונם של יבולים נחרשו על ידי הרשויות. 

יומן הריסות בתים בנגב – 2020

17.12 – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-181.

09.12 – כְּסִיפִה היא עיירה בדואית. בית אחד נהרס על ידי הרשויות.

07.12 –סְֿוָאוִין, כפר בדואי בלתי-מוכר נמצא במרחק של כ-10 ק"מ דרום מזרחית לבאר שבע. בית אחד נהרס על ידי הרשויות.

02.12 – סְֿוָאוִין, כפר בדואי בלתי-מוכר נמצא במרחק של כ-10 ק"מ דרום מזרחית לבאר שבע. בית אחד נהרס על ידי הרשויות.

25.11 – תַל אַל-מַלַח, כפר בדואי בלתי-מוכר מצפון מערב לשדה התעופה נבטים. שני בתים נהרסו.

19.11 – וַאדִי אל-חַ'לִיל, כפר בדואי בלתי-מוכר דרומית מזרחית לכביש 60 על יד צומת שוקת. בית אחד נהרס על ידי הרשויות.

19.11 – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-180.

15.11 – אַל-גְרִין, כפר בדואי בלתי-מוכר דרומית לחוּרָה. בית אחד נהרס על ידי הרשויות.

5.11 – בִּיר אַל-חַמָאם, כפר לא מוכר הממוקם ליד כביש 25. בית אחד נהרס על ידי הרשויות.

22.10 – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-179.

17.9 – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-178.

27.8 – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-177.

22.7 – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-176.

2.7 – חִ׳רְבִּת אַל-וַטַן הוא כפר בדואי בלתי-מוכר שממוקם דרומית לכביש 31. עקירה של עצי זית והרס של מחסות חקלאיים

24.06 – בִּיר אַל-חַמָאם, כפר לא מוכר הממוקם ליד כביש 25. שני בתים נהרסו. 

18.06 – אַז-זַרְנוּג, כפר לא מוכר ליד שגב שלום. שני בתים ודיר נהרסו על ידי הרשויות.

13.05 – חִ׳רְבִּת אַל-וַטַן, כפר לא מוכר שממוקם דרומית לכביש 31. הכנות לנטיעות של קק"ל על אדמות הכפר.

04.05 – רַחַ׳מָה, כפר לא מוכר הנמצא צפונית מזרחית לעיירה ירוחם. גדר אחת נהרסה. 

18.03 – תַל אַל-מַלַח, כפר לא מוכר הנמצא צפון מערב לשדה תעופה נבטים. שדות של יבולים נחרשו על ידי הרשויות. 

18.03 – תַל עַרָאד, כפר לא מוכר ליד העיר ערד. בערך 500 דונם של יבולים נחרשו על ידי הרשויות.

12.03 – חִ׳רְבִּת אַל-וַטַן, כפר לא מוכר דרומית לכביש 31. בית אחד נהרס על ידי הרשויות. 

שבוע שעבר – אַל-בְּחִירָה, כפר לא מוכר מערבית לכביש 80. 500 דונם של יבולים נחרשו על ידי הרשויות. 

שבוע שעבר – אֻםּ בַּטִין, כפר מוכר דרומית מזרחית לכביש 60. 400 דונם של יבולים נחרשו על ידי הרשויות.

שבוע שעבר – ואדי ראווין, כפר לא מוכר. 120 דונם של יבולים נחרשו על ידי הרשויות. 

שבוע שעבר – אַל-עַ׳רָּה, כפר לא מוכר דרומית לכביש 31. 90 דונם של יבולים נחרשו על ידי הרשויות. 

05.03 – אֻםּ בַּטִין, כפר מוכר הנמצא דרומית מזרחית לכביש 60. הרס יבול על ידי הרשויות.

05.03 – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-175.

03.03 – וָאדִי אַנ-נַעַם, הכפר הלא מוכר הגדול ביותר בנגב הממוקם דרומית לבאר שבע. מספר בתים נהרסו על ידי הרשויות.

12.02 – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-174.

06.02 – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-173.

19.01 – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-172.

16.01 – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-171.

06.01. – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-170.


הריסות בתים והשמדת יבולים בשנים קודמות

לרשימת ההריסות של הכפר אַל-עַרָאגִיב מאז 2010

הריסות בתים

19-07-23 - Bīr Haddāj is a Bedouin village located west of Route 40, close to Kibbutz Revivim. Two houses were demolished by the authorities this morning

12-06-23 - Ar’ara An-Nagab is a Bedouin town established by Israel in 1982. Five houses were destroyed by the authorities this morning

לכל ההריסות