Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

מסקנות סופיות – הועדה לזכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות

02.12.2011

הועדה לזכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות

הישיבה ה-47

ג'נבה, 14 לנובמבר – שני לדצמבר 2011

דיון בדוחות שהוגשו על ידי המדינות על פי סעיפים 16 ו-17 לאמנה

ישראל (מתורגם מאנגלית)

הועדה לזכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות בחנה את הדוח התקופתי השלישי ביחס ליישום האמנה הבינלאומית לזכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות(E/C.12/ISR/3)    בישיבות השלושים ושתים, שלושים ושש ושלושים ושבע שהתקיימו ב- 16 ו-17 לנובמבר 2011  (E/C.12/2011/SR.35-37)ואמצו בישיבה החמישים ותשע שנערכה ב-2 לדצמבר 2011 את האבחנות המסכמות הבאות ביחס לאוכלוסיה הערבית-בדואית בנגב:

27.  הועדה מודאגת מהעובדה  שהתוכנית להסדרת ההתיישבות הבדואית ולפיתוח הכלכלי של האוכלוסייה הבדואית  בנגב, המבוססת על המלצות ועדת גולדברג, שהתקבלה בספטמבר 2011, צופה תוכנית מתאר שתתבצע תוך תקופה קצרה ומוגבלת, הכוללת מנגנון אכיפה ליישום חוקי התכנון והבנייה (סעיף 1).

הועדה ממליצה שמדינת ישראל תבטיח שיישום התוכנית לא  יביא לגירוש בכוח של הבדואים.  הועדה  ממליצה שכל פינוי יהיה מבוסס על הסכמה חופשית ומודעת מראש, ושאנשים שיועברו יקבלו פיצויים הולמים בהתאם להערה  הכללית של הועדה מספר 7 (1997) בנושא  הזכות לדיור הולם: פינוי כפוי.  הועדה גם ממליצה שמדינת ישראל תסדיר פורמאלית את הכפרים הלא מוכרים, תפסיק את הריסת הבתים בכפרים אלה, ותבטיח את הזכות לדיור הולם.

30. הועדה מודאגת מהיחס הבלתי שוויוני כלפי  ילדות ונשים בדואיות בנוגע לחינוך, תעסוקה , ובריאות, במיוחד אלה המתגוררות בכפרים הלא מוכרים (סעיפים 3, 11, 12, 13, ו-14.)

הועדה ממליצה למדינת ישראל להמשיך לנקוט בצעדים כדי לשפר את מצבן של נשים וילדות בדואיות ביחס לנגישותן לטיפול בריאותי, חינוך, ותעסוקה.

31. הועדה מודאגת מהעובדה שחוק ביטוח הבריאות הלאומי  אינו חל על אנשים שאינם בעלי אישור תושבות קבע, מצב השולל גישה לטיפול רפואי מפלשתינים בעלי אישורים זמניים, עובדים זרים, ופליטים.  הועדה גם מודאגת משיעור התמותה הגבוה של אמהות ותינוקות בקרב אוכלוסיות הערבים הישראליים והבדואים. (סעיף 12).

הועדה ממליצה שמדינת ישראל תרחיב את כיסוי  חוק הביטוח הבריאות הלאומי על מנת לאפשר לאנשים שאינם בעלי אישור תושב קבע  גישה אוניברסאלית לטיפול בריאותי ראשוני במחירים שכולם יכולים לעמוד בהם.  הועדה גם קוראת  למדינת ישראל להגביר את מאמציה להוריד את שיעור התמותה של אמהות ותינוקות בקרב האוכלוסייה הערבית והבדואית.

37. הועדה מודאגת מכך שהאמצעים בהם נוקטת מדינת ישראל  להעתיק את מיקומם של הכפרים הבדואיים לישובים חדשים ישפיעו לרעה על זכויותיהם התרבותיות ועל הקשר שלהם עם אדמות אבותיהם המסורתיות .

הועדה ממליצה שמדינת ישראל  תכבד במלואם את זכויות הערבים הבדואים לאדמותיהם הקדומות והמסורתיות.

 

Demolitions

15-08-22 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-205

19-07-22 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-204

All Demolitions