Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

פורום דו-קיום בנגב משיב לעיריית ב"ש: חדלו מהניסיון לבטל את הקצאת המקלט לארגון

21.05.2017

במכתב תגובה שנשלח הבוקר לעירייה טוען הארגון באמצעות האגודה לזכויות האזרח כי מכתבה של העירייה מלא סילופים, מנוסח בלשון בוטה ומגמתית, ולוקה בחוסר תום לב. עיריית באר שבע פועלת לפגיעה בחופש הביטוי ומתעלמת מדברי היועמ"ש.

ביום חמישי ה-11 במאי שלחה עיריית באר שבע מכתב לארגון פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי בטענה להפרת החוזה להקצאת המקלט העירוני בו פועל בית התרבות היהודי-ערבי "מולתקא-מפגש" משנת 2006. הבוקר שלח עו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח, מכתב הדוחה מכל וכל את טענותיה של העירייה.

במכתבו עומד עו"ד דן יקיר על הפגיעה הקשה שהסבה העירייה לארגון:

"המכתב כולל קביעות נחרצות, כאילו היו עובדות בדוקות, שיש בהן משום לשון הרע חמור כלפי פורום דו קיום בנגב וכלפי הארגונים השותפים לפעילויות שהוזכרו בו. אם לא די בכך הרי שבמקביל לשליחתו לעמותה המכתב מצא את דרכו לכלי התקשורת בתפוצה רחבה, ואילץ את פורום דו קיום בנגב לנסות ולהדוף את הסילופים הכלולים בו. לפני שרשות ציבורית נוקטת בצעד כלשהו מוטלת עליה החובה לערוך בירור יסודי של כל העובדות. לו העירייה היתה טורחת לפנות לפורום דו קיום בנגב ולברר את העובדות, ההתנהלות הפסולה הזו כמו גם הפגיעה במוניטין של העמותה היו נחסכות".

כמו כן, נכתב כי מכתב העירייה נוסח בלשון בוטה ומכיל תיאור מעוות ומגמתי של אירועים שהתקיימו בבית התרבות. בנוסף, מודגש העיתוי התמוה של משלוח מכתב העירייה, שכן כבר מחודש נובמבר 2016 מנסים חברי מזכירות פורום דו-קיום בנגב לתאם פגישה עם ראש העירייה, פגישה שנדחתה על ידי העירייה עצמה וקבועה כיום ל-05.07.2017.

עו"ד דן יקיר מצביע על חוסר תום הלב של עיריית באר שבע שטוענת כי מדובר בפעילות פוליטית אסורה, זאת לאחר שכבר פעלה העירייה בעבר לביטול הקרנת סרט במולתקא-מפגש, ובעקבות פניית האגודה לזכויות האזרח ליועמ"ש הובהר לה כי יש לפרש בצמצום את האיסור על פעילות פוליטית כדי להימנע מפגיעה בחופש הביטוי, וכי האיסור מתייחס אך ורק לפעילות הקשורה במישרין או בעקיפין לפעילות מפלגתית.

במכתב מודגש כי לעירייה אסור להתערב בתכנים של אירועי תרבות המתקיימים במוסדות עירוניים כפי שהבהירה המשנה ליועמ"ש לעיריית באר שבע זה מכבר. יתרה מזאת, מבהיר עו"ד דן יקיר כי: "לא רק שאסור לעירייה לפגוע באירועי תרבות, אלא מתפקידה של העירייה ככל רשות ציבורית להגן על חופש הביטוי ולסייע במימושו. אל לה לשמש מכשיר בידי אלה הרוצים להחניק כל דעה, שאינה עולה בקנה אחד עם דעתם, ובכך להרוס את ערכי היסוד של הדמוקרטיה".

תגובת חיה נח, מנכ"ל פורום דו-קיום בנגב: "המולתקא-מפגש פועל מזה 11 שנים בעיר באר שבע ומציע מגוון פעילויות ואירועים לתושבי ותושבות העיר והאזור. מדובר במבנה הציבור היחיד מתוך כ-60 מבנים המוקצים לעמותות, שמוקצה לפעילות יהודית-ערבית משותפת. האירועים בבית התרבות פתוחים תמיד לציבור הרחב, וגם חברי העירייה יכולים להגיע אליהם במקום להתבסס על מידע כוזב המפורסם בתקשורת. אנו דורשים מן העירייה לחדול מיד מן המהלך לביטול הקצאת המקלט, ובכוונתנו להיאבק ביחד להבטחת המשך פעילות המולתקא-מפגש בכל הכלים העומדים לרשותנו".

לפרטים נוספים:

ארנון פלג, פורום דו-קיום בנגב, 050-9391299

ירון קלנר, דובר האגודה לזכויות האזרח 052-3410631

הריסות בתים

19-07-23 - Bīr Haddāj is a Bedouin village located west of Route 40, close to Kibbutz Revivim. Two houses were demolished by the authorities this morning

12-06-23 - Ar’ara An-Nagab is a Bedouin town established by Israel in 1982. Five houses were destroyed by the authorities this morning

לכל ההריסות