Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

מרחבים מובחנים: דו״ח חדש חושף את מדיניות ההפרדה המתמשכת במגורים בין יהודים וערבים בנגב

16.03.2016

ביום הבינלאומי לביעור האפליה הגזעית (21.3) יפרסם פורום דו-קיום בנגב דו״ח חדש שמציג את המנגנונים השונים המבטיחים הפרדה מרחבית בין יהודים וערבים. הדו״ח חושף בין היתר את השימוש בוועדות הקבלה ביישובים גדולים מ-400 משפחות, את מספרי היישובים הנפרדים ליהודים וערבים ואת המחסומים השונים בכניסה אליהם.

נפת באר שבע משתרעת על כ-60% משטח מדינת ישראל, אך רק 8.2% מאזרחי מדינת ישראל מתגוררים בשטחה. הקהילה הבדואית מהווה 34.1% מאוכלוסיית האזור, אך רק 12.5% מן היישובים בו מיועדים לה. מתוך 126 היישובים היהודיים בנפה, ב-91.2% מופעלות ועדות קבלה שונות, המהוות חסם מרכזי למעבר של ערבים-בדואים אליהם. עם זאת, בשנים האחרונות ניכרת מגמה הולכת וגוברת של מעבר משפחות בדואיות אל 11 הערים והמועצות המקומיות היהודיות בהן אין הליכי קבלה.

בעוד שמדינת ישראל חתמה על האמנה לביעור כל צורות האפליה הגזעית ואף אישררה אותה בשנת 1979, ממשיכה המדינה להפר את דרישתה של האמנה לאסור אפליה גזעית בלא הבחנה באשר לגזע, צבע או מוצא לאומי או אתני בין היתר בגישה לזכות לחופש לבחור את מקום המגורים. כפי שחושף הדו״ח, לאורך שנים היתה זו המדינה שהגנה על ההפרדה המרחבית בנגב – ועדת הכנסת לענייני כלכלה היא שהחליטה על הקמת העיירות לבדואים בלבד ורשויות הממשלה השונות הן שהגנו בבג״ץ על זכותה של המדינה לא להחכיר קרקעות ליהודים בעיירות אלה. כנסת ישראל היא שאישרה את תיקון מספר 8 לחוק ועדות הקבלה המאפשר לוועדות אלה לפעול ביישובים קטנים. יש לציין שגם קודם לכן התנהלו ועדות קבלה באין מפריע על פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל. בישוב הקהילתי כרמית, הופעלה לראשונה ועדת קבלה ליישוב אף שהוא מיועד ל-2,500 יחידות דיור, והיו אלה מדינת ישראל ורשויותיה שהגנו על הזכות לקיים ועדת קבלה ביישוב.

על אף שמדובר במדיניות ארוכת שנים, שאלת ההפרדה במגורים ממשיכה להיות רלוונטית גם כיום. בעוד שהקהילה הבדואית נתונה למצוקת דיור קשה נוכח מחסור אדיר במגרשים בעיירות הבדואיות, ובשל אי השלמת התכנון בכפרים המוכרים החדשים והעדר התכנון בכפרים הבלתי מוכרים, ממשיכה ממשלת ישראל לאשר עוד ועוד ישובים המיועדים בעיקרם לאוכלוסיה היהודית בנגב. כך, אישרה הממשלה בחודש נובמבר האחרון את הקמתם של חמישה ישובים חדשים בנגב, כולם מיועדים לאוכלוסיה היהודית.

מיכל רותם, מחברת הדו״ח: ״בשנת 2016, מדינת ישראל ממשיכה להגן על ההפרדה המרחבית בין יהודים וערבים בנגב. כך למשל מתעלמת המדינה מבקשתם של תושבי אום אל-חיראן להתגורר ביישוב החדש חירן כיישוב יהודי-ערבי משותף ומתעקשת להעבירם לעיירה בדואית בניגוד לרצונם. ראוי שמדינת ישראל תפעל יותר למען האינטרסים של כלל אזרחיה ותפסיק להגן על מדיניות ההפרדה בבתי המשפט, לתכנן יישובים נפרדים ליהודים וערבים ולשמר את ההפרדה״.

לדו״ח המלא לחצו כאן

הריסות בתים

19-07-23 - Bīr Haddāj is a Bedouin village located west of Route 40, close to Kibbutz Revivim. Two houses were demolished by the authorities this morning

12-06-23 - Ar’ara An-Nagab is a Bedouin town established by Israel in 1982. Five houses were destroyed by the authorities this morning

לכל ההריסות