Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

מולתקא-מפגש בסכנה!

28.05.2018

בית המשפט המחוזי בבאר שבע דחה את עתירתה של פורום דו-קיום בנגב נגד עיריית באר שבע.

ב-15.5.2018 פסק דין בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, בשבתו כבית משפט לענינים מנהליים, בגין עתירה מנהלית שהגישה האגודה לזכויות האזרח, בשם פורום דו-קיום בנגב, נגד פינוי בית התרבות מולתקא-מפגש השוכן במקלט ציבורי. השופט אליהו ביתן צידד באופן ברור בעמדת עיריית באר שבע. בדומה לאשר התרחש במהלך הדיון, כאשר השופט אמר מספר דברים מעוררי מחלוקת (בין היתר, השווה השופט את פעילות המולתקא-מפגש לפעילות תנועת כהנא חי באום אל-פאחם). בפסק הדין המשיך השופט באמירות חד-צדדיות באופן מובהק ובטל כלאחר יד את פעילויות המותלקא כבלתי לגיטימיות וכפוליטיות ובכך התעלם לחלוטין מטענותינו באשר לחופש הביטוי. השופט טען שאין זו שאלה של חופש ביטוי אלא עניין חוזי צר שכן בחוזה ביננו לבין העירייה כתוב שפעילותנו במקלט תהיה "פעילות קהילתית". מצער לראות שבית המשפט נותן יד לפרשנות הצרה והמוגבלת של פעילות קהילתית ולא רואה בתביעת העיריה להטיל צנזורה עצמית, מדרון חלקלק שעשוי לסרס ולהשתיק כל פעילות ביקורתית. חבל שבית המשפט לא רואה את המקרה בפרספקטיבה קצת יותר רחבה, נוכח צמצום חופש הביטוי והמרחב הציבורי בישראל בשנים האחרונות. במקום לקדם תפיסה של הידברות והקשבה, ולאפשר דיונים מעמיקים בין יהודים לערבים בנושאים שנויים במחלוקת, כנהוג בדמוקרטיה, תסייע החלטתו של  בית המשפט לכל אלו המבקשים ליצור פילוג בין קבוצות שונות בחברה ולהשתיק של כל דעה שלא עולה בקנה אחד עם דעת השלטון. אנו מצרים על כך שבית המשפט בחר לצדד ולקבל את טענות העירייה כמעט במלואן מבלי להתייחס לטענות שהעלינו בעתירה. השופט ביטל את צו הביניים שניתן ועיכב את ביצוע פסק הדין ל 14 יום בלבד.

מחויבות הפורום לדו קיום בנגב לחופש הביטוי מוחלטת, ונעשה ככל שביכולתנו להפוך את ההחלטה כדי להשאיר את תכני המולתקא-מפגש לשיקולנו, כפי שזה נעשה מזה למעלה מעשור ולא לאפשר את צמצומו של המרחב הדמוקרטי.

לא נוכל נסכים לצנזורה של העירייה או לדרישה לקיים צנזורה עצמית, ונעתור בעזרת האגודה לזכויות האזרח לבית המשפט העליון בתקוה לשנות את ההחלטה שניתנה בבית המשפט בבאר שבע. 

Demolitions

15-08-22 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-205

19-07-22 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-204

All Demolitions