Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

מדינת ישראל הביאה אלפי אזרחים להרוס לעצמם את הבית בשנת התפרצות מגפת הקורונה

15.03.2021

בצל התפרצות מגפה בינלאומית, משבר כלכלי, בריאותי וחברתי, רשויות המדינה הוכיחו שוב את סדר העדיפויות שלהם ובראשו הריסות מבנים בנגב. בשנת 2020 נהרסו 2,586 מבנים ביישובים הבדואים בנגב (מוכרים ובלתי מוכרים). נתון זה משקף עלייה של 13% בהריסות מבנים לעומת שנת 2019. חרף משבר הקורונה והסכנות הבריאותיות, גורמי האכיפה הרסו יותר מבנים מבכל שנה קודמת. זאת, לפי נתוני פורום דו קיום בנגב, המבוססים על מידע שמסרה מנהלת דרום לתיאום אכיפת דיני מקרקעין.

 פורום דו קיום מצא כי בתקופה של 6 שנים בלבד, נהרסו 11,513 מבנים ביישובים הבדואים בנגב, ומספר ההריסות גדל באופן ניכר מידי שנה. השנה, בנוסף, שטח השדות ש"נחרש" לצורך עקירת גידולים הוכפל פי כמעט ארבע לעומת אשתקד.

מדיניות הריסות הבתים מיושמת מזה שנים באמצעות צווי הריסה, השתת קנסות מנהליים בסכומים גבוהים (עד כ-300,000 ₪), נוכחות מתמדת של פקחים וכוחות משטרה בשטח, שימוש באיומים, והפעלת רחפנים. הרשויות מבחינות בין שלושה סוגי הריסה: הריסות 'יזומות', הריסות 'עצמיות' (כשהפרט נאלץ להרוס את ביתו) ובתוכן הריסות 'תוך כדי הליך'. הסיווג קושר בין הגורם המבצע את ההריסה ובין התוקף החוקי שלה.[1] בשנת 2020, ניכרה עלייה משמעותית של 6% בקטגוריות ה'הריסות העצמיות' והריסות 'תוך כדי הליך' גם יחד, כלומר הריסות שבוצעו על ידי בעלי המבנים או תוך "הידברות" עם גורמי האכיפה. מנהלת דרום מגדירה את סוגי ההריסות האלו כתוצאות של "פעולות הדברות וחקירות של יחידת יואב". הגדרה זו תמוהה, היות וחקירות ופתיחת תיקים אינן "פעולות הידברות". ישראל היא המדינה היחידה בעולם המצליחה לגרום לאלפים מאזרחיה להרוס לעצמם את הבתים. בנוסף, פורום דו קיום חשף כי שטח האדמות ש"נחרשו" לעקירת גידולים חקלאיים בשנת 2020 הגיע ל- 14,237 דונם. זהו שטח כפול כמעט פי 4 מהשטח ש"נחרש" בשנת 2019, שהוא 4,536 דונם.

בשנה בה החמירה מאד בעיית האלימות בחברה הערבית ו- [2]60% מהאזרחים הערבים חשו אי-ביטחון ביישוביהם, גילו אזרחים בדואים שגורמי האכיפה מתעדפים השקעת משאבים בביצוע הריסות – על פני מיגור אירועי רצח ופשיעה חמורה. ניכר בשנה האחרונה כי המשטרה אינה אפקטיבית במיגור הפשיעה אך מתמידה ללוות את כוחות ההריסה בנגב.

[1]  לקריאה נוספת ראו: פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי, 'מנגנון של נישול והפחדה: מדיניות הריסות מבנים ביישובים הערבים בדואים בנגב', 2019, עמ' 17-20, https://tinyurl.com/yc398wbz

[2] דוח יוזמות אברהם:"אלימות, פשיעה ושיטור ביישובים הערביים – מדד הביטחון האישי והקהילתי". 2019.https://tinyurl.com/1bk26cmx

הריסות בתים

19-07-23 - Bīr Haddāj is a Bedouin village located west of Route 40, close to Kibbutz Revivim. Two houses were demolished by the authorities this morning

12-06-23 - Ar’ara An-Nagab is a Bedouin town established by Israel in 1982. Five houses were destroyed by the authorities this morning

לכל ההריסות