Logo Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

מדיניות התביעות הנוגדות

בשנת 1970 פתחה מדינת ישראל בהליך הסדר זכויות המקרקעין בנוגע לאדמות הבדואיות בסייג. ההליך איפשר לבדואים להגיש תביעות בעלות על הקרקעות. בסך הכל נרשמו 3,200 תביעות על שטח של כ- 991,000 דונם אדמה. בשנת 1975 המליצה ועדה ממשלתית למדינה שלא לבחון את התביעות לגופן אלא לשאת-ולתת על הסדר עם התובעים הבדואים, ולהציע פיצויים כספיים. אחוזי הפיצויים השתנו במשך השנים, אך נותרו נמוכים ביותר ובלתי מספקים עבור התובעים הבדואים. וכך, עד שנת 2000, הושגו הסדרים רק לגבי 160,000 דונם אדמה. בשנת 2003 החלה המדינה, בניסיון להפעיל לחץ על התובעים הבדואים למען יסדירו את תביעותיהם, להגיש תביעות נוגדות על אותן קרקעות שנתבעו. בימים אלה, מדיניות התביעות הנוגדות היא אחד מהכלים המרכזיים בהם משתמשת המדינה על מנת להשתלט על אדמות הבדואים בנגב. בימים אלה, למדינה ישנם 100% נצחונות בתביעות אלה בבתי המשפט.


המדיניות

הממשלה, בהתאם להמלצות הוועדה להענקת פיצוי על קרקעות, החלה בתהליך של משא ומתן והקפיאה את כל תביעות הבעלות בו זמנית. המשא ומתן על הקרקעות נוהל על ידי מנהל מקרקעי ישראל, בהתאם למתווה הפיצויים של הוועדה. החל מ- 2008 הוסדרו 380 תביעות מתוך 3,220 (12% מסך כל התביעות). התביעות שהוסדרו נוגעות לכ- 205,670 דונם (כ- 18% מסך כל הקרקעות הנתבעות). עם זאת, אלפי תביעות נותרו ללא הסדר, וכן יש לציין שבמקרים רבים של "תביעות שהוסדרו" (80,000 דונם), הדבר נעשה בכפייה תחת החוק אשר נודע כ"חוק השלום", בעקבות הסכם השלום שנחתם בין ישראל לבין מצרים והעברת שדה התעופה הצבאי לאזורים בדואיים.

בשנת 2004, בעקבות החלטת ממשלה ואימוץ תוכנית פיתוח חדשה לנגב, החלו פרקליטות המדינה מחוז דרום ומינהל מקרקעי ישראל לנקוט באסטרטגיה של "תביעות נוגדות" בבתי המשפט, אל מול תביעות שהצטברו והוקפאו במהלך כ- 30 שנה בנוגע לכ- 3,000 תביעות. במילים אחרות, המדינה החלה להגיש תביעות מקרקעין לגבי אותן הקרקעות אשר נתבעו על ידי התובעים הבדואים בשנות השבעים. לפי מסמך של מנהל מקרקעי ישראל, "…מדינת ישראל מחויבת לשמור על עתודת הקרקע שבבעלותה לרווחת כלל האוכלוסייה…" והתביעות הנוגדות הן חלק מ"ראיה אסטרטגית של שמירה על משאבי המדינה…".

כאשר מוגשת תביעה נוגדת אל מול התובע זכות על הקרקע, נדרש פקיד המקרקעין, לפי סעיף 43 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין (תשכ"ט-1969) להעביר את תביעות הנגד לבית המשפט המחוזי הרלוונטי, במקרה זה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע. לפי החוק, זכויות המדינה על המקרקעין נבדקות ללא קשר לשאלה אם הייתה זו המדינה שהגישה את התביעה לחלקה מסוימת או לא. במסגרת הליך זה המדינה, המיוצגת על ידי מנהל מקרקעי ישראל והמנהלת לקידום הבדואים בנגב, מגישה תביעות נוגדות אשר מטילות על הבדואים את נטל הוכחת הבעלות על תביעות המקרקעין שיזמה המדינה. אך דומה שהמדינה מעדיפה כי בית המשפט המחוזי יבחן את מצב הקרקע ולא פקיד ההסדר, שכן התהליך נותן לגיטימציה להתנגדות לבעלות הבדואית על הקרקע ולהלאמת קרקעותיהם.

המספרים הרשמיים של מנהל מקרקעי ישראל משנת 2007 מעידים כי המינהל הגיש 401 תביעות-נגד, המכסות שטח של 175,000 דונם, ועד שנה זו זכתה במשפטים על שטח של 50,000 דונם. לפי עדותו של אילן ישורון, המנהל לשעבר של המנהלת לקידום הבדואים בנגב, המדינה הגישה כ- 450 תביעות-נגד (מתוך כ- 2,840 התביעות הנותרות) לפקיד ההסדר, אשר העביר 223 מהן לבית המשפט המחוזי בבאר שבע. עד 2008, פסק בית המשפט לטובת המדינה ב- 80 מקרים, דבר אשר גרם לבדואים רבים לאבד את אמונם המעורער ממילא במערכת המשפט ולהחרים את ההליך השיפוטי. לפי הצהרה שניתנה לאחרונה על ידי אילן ישורון בתפקידו החדש כסמנכ"ל הרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב (אשר החליפה את המנהלת לקידום הבדואים בנגב), המדינה זכתה ב- 200 תביעות הנוגעות לכ- 70,000 דונם קרקע.

מדיניות התביעות הנוגדות, מסמנת את מעברה של מדינת ישראל מגישת ה"משא ומתן" לגישה של עימות עם הבדואים. הגשת התביעות הנוגדות לבית המשפט לא רק מעניקה לגיטימציה לפעולותיה ומדיניותה של המדינה, אלא יוצרת לחץ משמעותי על הבדואים למען יקבלו את הפתרון המוצע על ידי השלטון. כפי שציינה חבצלת יהל, מנהלת מחלקת מקרקעין בפרקליטות מחוז דרום, בנוגע למדיניות התביעות הנוגדות: "על פי ההיסטוריה, ועל פי נסיוני, הגישה המקבילה של יישום ההליך החוקי היא חיונית כיוון שהיא מעודדת פשרות והסכמים". על פי מבקר המדינה, הממשלה חיפשה דרך להאיץ את התהליך כדי להגדיל את הסיכויים לזכות בבעלות על אדמות הבדואים, והצהירה כי "ככל שרישום הקרקעות על שם המדינה מתעכב, כך גדל הסיכון לאבד את הבעלות על קרקעות אלו".

למידע נוסף ראו את הדו״ח שפרסם פורום דו-קיום בנגב בנושא תביעות נוגדות: תהליכים של נישול בנגב-נקאב: מדיניות תביעות הנגד כלפי הערבים הבדואים

 

הריסות בתים

27-06-19 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס.

15-06-19 - אַז-זַרְנוּג, כפר בדואי בלתי-מוכר ליד שגב שלום. בית אחד נהרס.

לכל ההריסות