Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

לאור פרסום הדו"ח הסופי של 'ועדת פראוור' – פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי שיגר מכתב בהול לראש הממשלה לצד פנייה לנציגי האו"ם ולגורמים בינלאומיים במטרה לעצור את הדו"ח

15.06.2011

לאור פרסומן של המלצות צוות היישום למסקנות דו"ח גולדברג בימים האחרונים שיגרו חברי מזכירות פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי מכתבים לראש ממשלת ישראל ולשרי ממשלתו ובמקביל פנו לדווח המיוחד של האו"ם לענייני עמים ילידים, ג'יימס אנאיה, ולנציבת זכויות האדם של האו"ם, נוה פילאי.

במכתבים מתריעים חברי המזכירות על ההפרה הבוטה של זכויות אדם, האמנות הבינלאומיות השונות עליהן חתומה מדינת ישראל וההכרזה על זכויות עמים ילידים של האו"ם, העולה מן הדו"ח החדש. מדובר בדו"ח שעתיד להוביל להעברתן של אוכלוסיות גדולות, לנישולם של הבדואים ממאות אלפי דונמים של קרקע שבבעלותם ולניסיון נוסף, שהוכח בעבר ככישלון חרוץ, לדחוק את הבדואים החיים בכפרים אל העיירות הבדואיות בנגב.

דו"ח צוות היישום צפוי כאמור להוביל להעברתם, לפי פרסומים שונים, של עשרות אלפי בדואים, זאת בניגוד להמלצות הברורות של ועדות האו"ם השונות. כך לדוגמא, בסעיף 25 של ההערות המסכמות של ועדת האו"ם לביעור האפליה הגזעית (CERD) שנמסרו בחודש יוני 2010 נכתב: "הוועדה מביעה דאגה לנוכח יישוב מחדש של תושבים מהכפרים הבדואים הבלתי מוכרים בנגב-נקאב לעיירות מתוכננות בידי המדינה. הוועדה מציינת לפניה את ההבטחות מצד המדינה שכל התכניות נעשות בהתייעצות עם נציגי הבדואים אך עם זאת הוועדה מציינת בדאגה שלא נראה שהמדינה בדקה אלטרנטיבות ליישוב מחדש, וכן שהמחסור בשירותים בסיסיים לבדואים יכריחו אותם בפועל לעבור לעיירות המתוכננות (סעיף 2 ו 5 (d ) ו (e) של האמנה)".

דוגמה נוספת עולה מהמסקנות המסכמות של ועדת האו"ם לזכויות אדם בנוגע לאמנה הבינלאומית לזכויות אזרחיות ופוליטיות (CCPR) מחודש יולי 2010: "הוועדה מוטרדת מהטענות על פינוי בכוח של האוכלוסיה הבדואית על סמך חוק המקרקעין (פינוי פולשים) משנת 1981 והתיקון שלו מ-2005, וכן מאי ההתחשבות של המדינה במאמצי התכנון שלה לגבי פיתוח הנגב בצרכים המסורתיים של האוכלוסיה הבדואית, ובמיוחד בעובדה שחקלאות הינה חלק מהפרנסה והמסורת של אוכלוסיה זו. כמו כן הוועדה מודאגת מקשיי הנגישות של האוכלוסיה הבדואית המתגוררת בכפרים שבהם המדינה אינה מכירה לשרותי בריאות, חינוך, מים וחשמל (סעיפים 26 ו 27(".

פורום דו-קיום בגב לשוויון אזרחי קורא לממשלת ישראל לכבד את המלצות ועדות האו"ם ואת האמנות השונות עליהן חתומה המדינה ולעצור את יישומו של דו"ח זה. הבדואים בנגב הם אזרחיה של המדינה וראוי שממשלת ישראל תתייחס אליהם ככאלה. לא יעלה על הדעת שדו"ח דרקוני שכזה יעבור ללא כל שיתוף ציבור, יהפוך את המלצות הדו"ח שעליו ליישם (דו"ח גולדברג) על פיהן ויקבע כי יש לשנע עשרות אלפי בני אדם בעוד שחוות הבודדים בנגב מקבלות אישור והכרה בדיעבד. הנגב, שזוכה לאפליה ותת פיתוח במשך שנים מן הממסד הוא ביתם של כל תושביו באשר הם, רק פיתרון ראוי והוגן לסוגיית הקרקעות בנגב בדמות הכרה בבעלותם של הבדואים על קרקעותיהם בכפריהם יוביל לפיתוח הנגב למען כל תושבותיו ותושביו.

שני המכתבים וההודעה מצורפים.
לפרטים נוספים:
מיכל רותם 050-9391299

מכתב לרוה"מ והשרים – דוח פראוור
מכתב לנציבת זכויות אדם – נציב זכויות עמים ילידים ושגרירויות
הודעה לעיתונות – מכתבים נגד ועדת פראוור

הריסות בתים

19-07-23 - Bīr Haddāj is a Bedouin village located west of Route 40, close to Kibbutz Revivim. Two houses were demolished by the authorities this morning

12-06-23 - Ar’ara An-Nagab is a Bedouin town established by Israel in 1982. Five houses were destroyed by the authorities this morning

לכל ההריסות