Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

המסקנות המסכמות של ועדת האו"ם לזכויות אדם

30.07.2010

ועדת האו"ם לזכויות אדם פרסמה את המסקנות המסכמות שלה בעקבות דו"ח שהוגש לה על ידי מדינת ישראל ובעקבות דו"חות צללים שהגישו ארגונים שונים, בהם גם פורום דו-קיום בנגב:

הוועדה רושמת לפניה כי שיעור ההרשמה לבתי ספר עלה וכן את הירידה בשיעור תמותת תינוקות בקרב האוכלוסיה הבדואית. עם זאת הוועדה מוטרדת מהטענות על פינוי בכוח של האוכלוסיה הבדואית על סמך חוק המקרקעין (פינוי פולשים) משנת 1981 והתיקון שלו מ-2005, וכן מאי ההתחשבות של המדינה במאמצי התכנון שלה לגבי פיתוח הנגב בצרכים המסורתיים של האוכלוסיה הבדואית, ובמיוחד בעובדה שחקלאות הינה חלק מהקיום והמסורת של אוכלוסיה זו. כמו כן הוועדה מודאגת מקשיי הנגישות של האוכלוסיה הבדואית המתגוררת בכפרים שבהם המדינה אינה מכירה לשרותי בריאות, חינוך, מים וחשמל  (סעיפים 26 ו 27).

במאמצי התכנון של אזור הנגב על המדינה לכבד את זכות האוכלוסיה הבדואית לאדמת אבותיהם ולאורח החיים המסורתי שלהם המתבסס על חקלאות. על המדינה גם להבטיח את הנגישות של האוכלוסיה הבדואית לשרותי בריאות, חינוך, מים וחשמל ללא קשר לאזור מגוריהם בשטח המדינה.

מתורגם מאנגלית, לחצו כאן למקור באתר האו"ם

 

Demolitions

15-08-22 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-205

19-07-22 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-204

All Demolitions