Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

שלילת הזכות למים של האזרחים הבדואים בנגב נחשפת בדו"ח חדש של הפורום

21.06.2014

דו"ח חדש של "פורום דו קיום בנגב לשוויון אזרחי" חושף כי המדינה מגבילה באופן שיטתי את הנגישות למים של עשרות אלפי האזרחים הבדואים המתגוררים בכפרים הבלתי מוכרים בנגב.

למעבר לדו"ח המלא לחצו כאן

הדו"ח בוחן באיזו מידה מתממשת הזכות למים, שהוכרה על ידי הקהילה הבינלאומית  ועל ידי מדינת ישראל כזכות יסוד, בקרב אזרחי המדינה המתגוררים בכפרים הבלתי מוכרים בנגב. הדו"ח מתבסס על נתונים מהלמ”ס, רשות המים וחברת מקורות. בנוסף, התבצע ניתוח של פסקי דין משמעותיים של בית המשפט העליון בנושא וראיונות עם תושבים בכפרים.

מיכלית מים בכפר הבלתי מוכר סואוין

נמצא כי הזכות למים בכמות מספקת, ברמה תברואתית נאותה ובמחיר הוגן, נשללת באופן שיטתי מתושבי הכפרים. בחלק מהכפרים כלל לא מתירה המדינה לתושבים להתחבר למים. תושביהם של כפרים אלה נאלצים לשנע מים במיכליות לבתיהם. במקומות בהם מאפשרת המדינה חיבור למים, ניתן חיבור של צינור צר לכמות גדולה של אנשים, באופן שמייצר עומס על צינור המים ומונע אספקה שוטפת לכל הבתים. בנוסף, התעריף הנגבה מהצרכנים המתגוררים בכפרים הבלתי מוכרים הוא הגבוה בארץ– גבוה ב-65% מהתעריף שנגבה ביישובים כפריים אחרים. לעלות זו מתווספת עלות ההתקנה והתחזוקה של התשתיות מנקודת המים המרכזית ועד לבתים, שמוטלת על התושבים. כמו כן, אין כל ביקורת של משרד הבריאות על איכות המים המובלים בצינורות, ועל אלה המאוכסנים במיכליות, מה שעלול להוביל לשימוש במים באיכות ירודה ואף מאיים על בריאות האזרחים.

במצב זה, מימושה המלא של הזכות למים מותנה לא פעם בהסכמתם של תושבי הכפרים להתפנות מבתיהם אל ישובים המתוכננים על ידי המדינה. כך הופכת אספקת המים משירות בסיסי שמספקת המדינה לאזרחיה, לאמצעי לחץ שמופעל עליהם בכדי שיסכימו למימושה של מדיניות העיור הכפוי שמפעילה המדינה בנגב.

חיה נח, מנכ”ל פורום דו קיום בנגב לשוויון אזרחי, אמרה היום כי “ב-21 ביוני, היום הראשון של הקיץ, אנו מרגישים ביתר שאת את חומרת המצב של תושבי הנגב הבדואים אשר נמנעת מהם גישה למים בכמות ובאיכות מספקת. אנו קוראים לרשויות המדינה לפעול למען חיבור כל תושבי הכפרים הבלתי מוכרים בנגב למים זורמים בהתאם לתקנים הבינ"ל. על הרשויות לספק זכות בסיסית זו לכל תושבי הארץ ללא כל התניה או אפליה.”

הריסות בתים

19-07-23 - Bīr Haddāj is a Bedouin village located west of Route 40, close to Kibbutz Revivim. Two houses were demolished by the authorities this morning

12-06-23 - Ar’ara An-Nagab is a Bedouin town established by Israel in 1982. Five houses were destroyed by the authorities this morning

לכל ההריסות