Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

דו"ח חדש מטעם עמותת 'פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי' לרגל יום האישה הבינלאומי, חושף את מצבן התעסוקתי הרעוע של נשים בדואיות בנגב

07.03.2018

דו"ח 'פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי' בנושא תעסוקת נשים, סוקר את מצבן הכלכלי של נשים בדואיות בנגב ומצביע על התעלמות מתמשכת של המדינה מן הפערים ההולכים וגדלים בין החברה הבדואית ליהודית, בעיקר בקרב נשים. בין היתר, תשתיות ירודות והיעדר תחבורה ציבורית, כמו גם מחסור במקומות עבודה המוכנים לקלוט נשים בדואיות, מקשות על נשות הקהילה להשתלב בשוק העבודה, חרף רצונן. בנוסף, המחסור הקשה במעונות יום וגני ילדים, מהווה מכשול מערכתי בפני נשים בדואיות אשר מעוניינות לצאת מהבית אל שוק העבודה.

הממשלה הקצתה משאבים יעודיים לקידום נשים בדואיות בנגב, כחלק מהחלטה 922 לקידום החברה הערבית בכלל, ובנוסף לכך כחלק מתכנית חומש ייעודית לחברה הבדואית לשנים 2017-2021.  למרות שבתכנית נקבע יעד לשיעור תעסוקה של 41% לנשים ערביות עד שנת 2020, באף אחת מהתוכניות הייעודיות לאוכלוסייה הבדואית אין יעד לשיעור תעסוקה רצוי. שאין תוכנית סדורה וייעודית להעלאת שיעורי התעסוקה בקרב נשים בדואיות, ואין גורם שיספק תמונת מצב באשר לחסמים הספציפיים שנשים חוות בכניסה לשוק התעסוקה, ויציב מדדים כמותיים ואיכותניים לתכניות השונות ויעקוב אחר ביצועם ויישומם. כדי לעשות מאמץ כנה להגברת שיעור התעסוקה נדרש להתאים תכניות ספציפיות עבור נשים ומערך תומך תעסוקה שיפעל להתרת החסמים שנשים מתמודדות איתם. תחבורה ציבורית מותאמת לנשים, הקמת מעונות יום וגני ילדים, פיתוח אזורי תעסוקה בתוך היישובים הם רק חלק ממרכיבי מערך מעודד תעסוקה שלא נקבע בתוכניות הממשלתיות ונראה כי אינם בתכנון בנוסף, עולה כי למרות שהחלטת הממשלה על תוכנית החומש החדשה קבעה במפורש שיינתן ייצוג הולם לנשים בוועדה הציבורית למעקב אחרי התוכנית, מי שמייצג את החברה הבדואית הם רק גברים בלבד.

השתתפות בכוח העבודה

לפני מספר חודשים, התפרסם דו"ח העוני לשנת 2016 של המוסד לביטוח לאומי. בדו"ח זה, לראשונה זה ארבע שנים, נאספו נתונים על מצב העוני באוכלוסייה הבדואית אשר חשפו את ממדי העוני הנרחבים, בעיקר בקרב ילדים. בשנת 2015, הפער בהשתתפות בשוק העבודה בין הנשים לגברים הבדואים עמד על 30%, ובין הנשים הבדואיות לבין הנשים היהודיות על 48%. הפער בין נשים ערביות לבין בדואיות מהנגב אף הוא גבוה, ועומד על 10%, מה שמראה כי גם בתוך החברה הערבית בישראל בכלל, מצבן של הנשים הבדואיות קשה בצורה קיצונית.

מועסקות ומועסקות חלקית

רק מחצית (כ-48%) מהנשים הבדואיות בנגב מועסקות במשרה מלאה, בניגוד ל-76% מהגברים הבדואים. דו"ח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת מראה ש-40% מתוך הנשים הללו, הצהירו שהסיבה לכך שהן עובדות במשרה חלקית היא שהן אינן מצליחות למצוא משרה מלאה.
כמו כן, מנתוני שירות התעסוקה לשנת 2016 עולה כי 19.5% מהנשים הבדואיות בגילאים 25-54 במחוז דרום נרשמו כדורשות עבודה. זאת לעומת 13.7% בקרב גברים בדואים, ו-5.9% בלבד בקרב נשים יהודיות במחוז דרום. לשם השוואה, השיעור הארצי לטווח גילאים אלו עמד על 4.2%.

פערי שכר

בכל היישובים הבדואים ממוצע שכר הנשים היה נמוך משכר המינימום, שעמד על 4,300 ₪ בשנת 2014. הפער בין משכורת ממוצעת של אישה למשכורתו הממוצעת של גבר, בקרב הבדואים בנגב, נע בין 40% ל- 69%, ביישובים השונים. באשר להבדלים בין האוכלוסייה היהודית לבדואית במחוז הדרום, ממוצע השכר ביישובים יהודיים בדרום עמד על 7,479 ₪, בעוד שביישובים הבדואים נתון זה עמד על 5,063 ₪. כלומר, ביישובים יהודיים הרוויחו בממוצע 47% יותר מאשר ביישובים בדואים בדרום.

פרקים נוספים בדו"ח עוסקים בקיפאון המתמשך של מצב ההשכלה, התחבורה הציבורית והמענה לגיל הרך, שהמדינה התחייבה לקדם בכדי להקל על שילובן נשים בדואיות בנגב בשוק העבודה.

 

למידע נוסף, אנשי ונשות קשר בקהילה הבדואית בנגב ניתן לפנות לדובר פורום דו-קיום בנגב:

ארנון פלג- 050-9391299- tours@dukium.org

לוריא דלי- 052-4048096- advncf@gmail.com

הריסות בתים

19-07-23 - Bīr Haddāj is a Bedouin village located west of Route 40, close to Kibbutz Revivim. Two houses were demolished by the authorities this morning

12-06-23 - Ar’ara An-Nagab is a Bedouin town established by Israel in 1982. Five houses were destroyed by the authorities this morning

לכל ההריסות