Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

דו"ח בנושא הנגישות לשירותים ממשלתיים, מסחריים וציבוריים בישובים הבדואים בנגב, ובנושא תעסוקת עובדים ערבים בשירות המדינה בנגב

21.03.2012

לרגל היום הבינלאומי לביעור האפליה הגזעית מפרסם פורום דו קיום בנגב דו"ח בנושא הנגישות לשירותים ממשלתיים, מסחריים וציבוריים בישובים הבדואים בנגב, ובנושא תעסוקת עובדים ערבים בשירות המדינה בנגב. לאור הטענות הנשמעות על ידי המדינה, לפיהן מעבר לישובי קבע יטיב עם האוכלוסייה הבדואית ויאפשר לה רמה גבוהה של שירותים,  מתמקד השנה הדו"ח בנושא השירותים הניתנים בעיירות. מהדו"ח עולה תמונה עגומה. בכל הישובים הבדואים שנבדקו, למעט העיר רהט, אין לשכת תעסוקה חרף העובדה כי שיעור התעסוקה בהם נמוך ביותר ותושביהם שרויים במצוקה כלכלית. כמו כן באף אחד מהישובים, למעט רהט בה ניתן שירות חלקי, אין שירות, ולו חלקי, של משרד הפנים. מבחינת שירותי הביטוח הלאומי חל שיפור מאז הדו"ח של השנה שעברה ובישובים נוספים החלה להגיע פעמיים בשבוע ניידת של הביטוח הלאומי. יחד עם זאת, ניתן לראות כי למרות שבחלק מהישובים היהודים מספר תושבים קטן יותר(ירוחם, מצפה רמון) זמין בהם  סניף קבע של הביטוח הלאומי. בכל הישובים הערבים אין סניף של שירותי דיור ציבורי או שירותי סיוע בשכר דירה. כמו כן, על פי התקנות שהוגדרו על פי משרד הבינוי והשיכון לקבלת מענק סיוע בשכר דירה, אף אחד מהישובים הערבים בנגב, למעט הישוב רהט, אינו נכלל ברשימת הישובים הזכאים לסיוע זה. כל הישובים היהודים שנדגמו, וגם ישובים יהודים מבוססים ביותר שלא נדגמו בדו"ח זה (כדוגמת להבים) מופיעים ברשימה זו.

מבחינת נגישות לתחבורה ציבורית למשל עולה כי יש שיפור מסוים בכמות הישובים אליהם מגיעים קווי אוטובוס, ויחד עם זאת, כמות האוטובוסים הזמינה היא פחותה מזו הזמינה בישובים היהודים בנגב, ולישובי המ.א אבו בסמה כלל לא ניתנים שירותי תחבורה ציבורית. גם מבחינת שירותי בזק חל שיפור בחלק מהישובים, כך למשל בישוב רהט. מאידך, במ.א אבו בסמה כלל אין תשתית של בזק, בלקיה עדיין ישנן שתי שכונות נטולות תשתית, ובתל שבע קיימת תשתית אך היא אינה פעילה ולפיכך התושבים לא יכולים לממש את שירות זה. מבחינת שירותי בנקים ניתן לראות כי למעט בישוב רהט בו קיים סניף בנק וסניף אקספרס ובישוב חורה בו קיים סניף אקספרס, באף אחד מהישובים הבדואים אין סניף בנק.

תחנות לבריאות המשפחה קיימות ברוב הישובים שנדגמו. מדאיגה העובדה כי בישובים אל סייד, תראבין וכוחלה לא קיימת תחנה לבריאות המשפחה, דבר המאלץ את הזקוקים לשירותיה להתנייד לישובים אחרים. ממציאות זו נובעים מצבים בהם נשים שאין ביכולתן להגיע לתחנות מחוץ לישוב נאלצות לוותר על השימוש בשירותי התחנות וילדיהן לא זוכים אף הם לטיפול ולמעקב הנדרשים.

מבחינת תעסוקת ערבים בשירות המדינה עולה משיחה עם הממונה על חופש המידע בנציבות שירות המדינה כי במהלך השנה האחרונה לא חל שינוי של ממש והוא עומד על כ- 4.5% מסך המועסקים בנגב. נתון זה מצער ומדאיג ביותר נוכח העובדה כי שנת 2012 הוגדרה כשנת יעד עבור מצב בו 10% מהמועסקים בשירות המדינה הם ערבים.

הדו"ח נשלח לחברי כנסת ומכתבים בנושא הועברו לשרים הרלוונטיים.

 

 

הריסות בתים

19-07-23 - Bīr Haddāj is a Bedouin village located west of Route 40, close to Kibbutz Revivim. Two houses were demolished by the authorities this morning

12-06-23 - Ar’ara An-Nagab is a Bedouin town established by Israel in 1982. Five houses were destroyed by the authorities this morning

לכל ההריסות