Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

אוריינות דיגיטלית למען שוויון חברתי

במהלך המגפה, התברר ללא עוררין כי אוריינות דיגיטלית חיונית לגישה לזכויות אזרח בסיסיות ולהבטחת גישתם של ילדים לזכות לחינוך. במהלך כל התקופה בה היו מגבלות התקהלות, נמנעה מקהילות שלמות בכפרים הבדואים המוכרים והבלתי מוכרים הזכות ללמוד והם נותרו בשוליים בשל היעדר חיבורי אינטרנט תקינים ומחסומי חיבור לרשת. 

כמענה לצורך החריף של הקהילות, פורום דו קיום בנגב יזם פרויקט של אוריינות דיגיטלית לתמיכה בנשים בדואיות מכפרים בלתי מוכרים בקבלת גישה למידע על זכויות תעסוקה ושירותים ממשלתיים שונים הניתנים ברשת ותלויים במיומנות דיגיטלית של האזרח. באמצעות אספקת מחשב קהילתי, מתנדבת אחראית על הוראת מיומנויות אינטרנט, עורכת דין מארגון שותף, איתך-מעכי שמספקת מידע על זכויות, ומודם שמגביר את קליטת האינטרנט, נוצרה רשת נשים מהכפרים הלא מוכרים שלומדות להשתמש במחשב ומקבלות מידע על זכויות כדי לממש את זכויותיהן האזרחיות שלהן עצמן ושל נשים אחרות המתגוררות בקרבתן. הפרויקט עוזר להן ברכישת כישורי אוריינות דיגיטלית תוך שימוש במודל המותאם באופן מקומי, המאפשר גישה למידע על זכויות ופיתוח קהילתי.


יתר על כן, בהתבסס על הצורך הגדול בחיבור אינטרנט תקין בכפרים הלא מוכרים, פורום דו קיום בנגב מפתח פרויקט מחקר למיפוי הפערים הדיגיטליים ברמת החיבור לתשתיות במשקי בית פרטיים, בתי ספר ומרכזים קהילתיים בנגב.

 

תמונה: כנס שכנות טובה, 2019. צולם ע"י צוות הפורום

Demolitions

15-08-22 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-205

19-07-22 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-204

All Demolitions