Logo Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

הריסות בתים

הקהילה הבדואית בנגב נתונה למדיניות מתמשכת של הריסת בתים ומבנים מצד הרשויות. מדיניות זו נובעת ברובה מחוק התכנון והבניה הישראלי שנחקק בשנת 1965. בעקבות חוק התכנון והבניה הגדירו גופי התכנון השונים את ייעודי הקרקעות ברחבי המדינה. כלל השטחים בהם ניצבו וניצבים כיום הכפרים הבלתי מוכרים הוגדרו ברובם כאזורים חקלאיים שאינם מיועדים ליישוב. כך, באופן רטרואקטיבי, הוגדרו כלל הבתים כבתים שאינם חוקיים וכלל הקרקעות כקרקעות שלא ניתן להקים עליהן יישובים, על אף שבפועל היישובים כבר היו שם. שבע העיירות המתוכננות שהוקמו על ידי המדינה, לא רק שאינן מהוות פתרון לכלל האוכלוסיה הבדואית בנגב, הן אינן נותנות לתושביהן מענה בתחום הדיור ואינן עומדות בקצב הגידול הטבעי של האוכלוסיה המתגוררת בהן. גם החלטות הממשלה במהלך העשור האחרון, שהובילו להכרה באחד עשר כפרים בלתי מוכרים, לא פתרו את מצוקת הדיור של הקהילה הבדואית, שכן בפועל, למרבית הכפרים הללו אין תכניות מתאר ותכניות מפורטות ועל כן, הבתים שהיו קיימים טרם ההכרה עדיין נחשבים לא חוקיים, ועד כה במרבית הכפרים חולקו היתרי בנייה מעטים אם בכלל.

פורום דו-קיום בנגב מפרסם מדי שנה דו״ח בנושא מדיניות הריסת הבתים בנגב – למעבר לדו״ח לשנת 2017 "משא ומתן" תחת אש הריסת מבנים ככלי מרכזי לנישול וריכוז הקהילה הבדואית בנגב לחצו כאן.יומן הריסות בתים בנגב – 2018

 • 28 בינואר – בִּיר הַדָּאג׳, כפר בדואי מוכר סמוך לקיבוץ רביבים, בית אחד נהרס.
 • 25 בינואר – בִּיר הַדָּאג׳, כפר בדואי מוכר סמוך לקיבוץ רביבים, שני בתים נהרסו על ידי בעליהם.
 • 24 בינואר – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי מוכר מערבית לכביש 40 בין צומת להבים וגורל, סוכות הכפר נהרסו.
 • 16 בינואר – אֻםּ בַּטִין, כפר בדואי מוכר מזרחית לתַל אַס-סַבַּעּ, בית אחד נהרס על ידי בעליו.
 • 3 בינואר – מוּלַדָאה, כפר בדואי מוכר דרומית לכביש 31, בית אחד וגדר נהרסו, מטע זיתים נעקר.

יומן הריסות בתים בנגב – 2017

 • 28 בדצמבר –אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי מוכר מערבית לכביש 40 בין צומת להבים וגורל, סוכות הכפר נהרסו.
 • 28 בדצמבר – בִּיר אַל-מְשָאש, כפר בדואי בלתי מוכר צפונית לכביש 25, בית אחד נהרס ומטע זיתים נעקר.
 • 28 בדצמבר –אַז-זַרְנוּג, כפר בדואי בלתי מוכר צפונית לכביש 25, חנות ניידת הוחרמה.
 • 27 בדצמבר – אַל-מַדְ׳בַּח, כפר בדואי בלתי מוכר צפון-מערבית לעַרְעַרָה אַנ-נַגַבּ (ערערה בנגב), סככה נהרסה.
 • 27 בדצמבר – אַבּוּ גְרִינָאת, כפר בדואי מוכר דרום מזרחית לעַרְעַרָה אַנ-נַגַבּ (ערערה בנגב), 2 בתים וגדר נהרסו, מטע זיתים נעקר.
 • 13 בדצמבר – אַס-סִרּ, כפר בלתי מוכר מערבית לשְׁגִיבּ אַס-סַלָאם (שגב שלום), בית אחד נהרס.
 • 27 בנובמבר – אַל-עַ׳רָּה, כפר בדואי בלתי מוכר דרומית לכביש 31, בית אחד נהרס.
 • 22 בנובמבר – כרכור, כפר בדואי בלתי מוכר סמוך לאתר דודאים, בית אחד נהרס.
 • 21 בנובמבר – בִּיר הַדָּאג׳, כפר בדואי מוכר סמוך לקיבוץ רביבים, שני בתים נהרסו.
 • 16 בנובמבר – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי מוכר מערבית לכביש 40 בין צומת להבים וגורל, סוכות הכפר נהרסו.
 • 9 בנובמבר – אַבּוּ גְרִינָאת, כפר בדואי מוכר דרום מזרחית לעַרְעַרָה אַנ-נַגַבּ (ערערה בנגב), סככה וגדר נהרסו.
 • 9 בנובמבר – בִּיר הַדָּאג׳, כפר בדואי מוכר סמוך לקיבוץ רביבים, חנות מכולת וגדר נהרסו.
 • 8 בנובמבר – אַבּוּ תְלוּל אַש-שַהְבִּי, כפר בדואי מוכר דרומית לכביש 25, עשרות שתילי זית נעקרו, חבילות קש הושמדו וגדר נהרסה.
 • 8 בנובמבר – אֻםּ בַּטִין, כפר בדואי מוכר מזרחית לתַל אַס-סַבַּעּ, עשרות שתילי זית נעקרו וגדר נהרסה.
 • 8 בנובמבר – כרכור, כפר בדואי בלתי מוכר סמוך לאתר דודאים, בית אחד נהרס.
 • 1 בנובמבר – תַל אַס-סַבַּעּ, עיירה בדואית מתוכננת, סככה, גדר ותעלת חול נהרסו.
 • 1 בנובמבר – גַסִֿר אַס-סִרּ, כפר בדואי מוכר מערבית לדימונה, עשרות עצי תמר נעקרו.
 • 31 באוקטובר – וָאדִי אַנ-נַעַם, כפר בדואי בלתי מוכר סמוך לרמת חובב, בית אחד נהרס.
 • 25 באוקטובר – אַבּוּ גְרִינָאת, כפר בדואי מוכר דרום מזרחית לעַרְעַרָה אַנ-נַגַבּ (ערערה בנגב), גדר ותעלת חול נהרסו ועצי זית נעקרו.
 • 25 באוקטובר – אַבּוּ תְלוּל אַש-שַהְבִּי, כפר בדואי מוכר דרומית לכביש 25, בית אחד נהרס.
 • 25 באוקטובר – שְׁגִיבּ אַס-סַלָאם (שגב שלום), עיירה בדואית מתוכננת, בית אחד נהרס.
 • 25 באוקטובר – עווג'אן, כפר בדואי בלתי מוכר דרומית מערבית לאַל-לַגִיִּה(לקיה), סככה וגדר נהרסו.
 • 25 באוקטובר – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי מוכר מערבית לכביש 40 בין צומת להבים וגורל, סוכות הכפר נהרסו.
 • 24 באוקטובר – מַכְּחוּל, כפר בדואי מוכר צפונית לכביש 31,  רצפת בטון נהרסה.
 • 24 באוקטובר – אַבּוּ תְלוּל אַש-שַהְבִּי, כפר בדואי מוכר דרומית לכביש 25, בית אחד נהרס.
 • 24 באוקטובר – וָאדִי אַנ-נַעַם, כפר בדואי בלתי מוכר סמוך לרמת חובב, רצפת בטון נהרסה.
 • 23 באוקטובר – וָאדִי אַנ-נַעַם, כפר בדואי בלתי מוכר סמוך לרמת חובב, בית אחד נהרס.
 • 19 באוטובר – תַל אַל-מַלַח,  כפר בדואי בלתי מוכר צפונית לבסיס נבטים, שני בתים נהרסו.
 • 19 באוטובר – כֻּחְלִה, כפר בדואי מוכר צפונית לכביש 31, שלושה בתים נהרסו.
 • 19 באוטובר – בִּיר הַדָּאג׳, כפר בדואי מוכר סמוך לקיבוץ רביבים, סככה אחת נהרסה וקרוואן הוחרם.
 • 19 באוטובר – סְֿוָאוִין, כפר בדואי בלתי מוכר סמוך למושב נבטים, שני בתים נהרסו.
 • 15 באוטובר – אַל-בָּאטִל, כפר בדואי בלתי מוכר דרומית לרהט, שני בתים נהרסו על ידי בעליהם.
 • 15 באוטובר – אַז-זַרְנוּג, כפר בדואי בלתי מוכר צפונית לכביש 25, בית אחד נהרס על ידי בעליו.
 • 12 באוטובר – רַהַט, עיירה בדואית מתוכננת, שני בתים נהרסו על ידי בעליהם.
 • 3 באוטובר – אם גבו, כפר בדואי בלתי מוכר מזרחית לתַל אַס-סַבַּעּ (תל שבע), בית אחד נהרס.
 • 3 באוטובר – בִּיר אַל-חַמָאם, כפר בדואי בלתי מוכר צפונית לכביש 25, בית מגורים וסככה נהרסו.
 • 3 באוטובר – חַ׳שִם זַנִּה, כפר בדואי בלתי מוכר דרומית לכביש 25, בית אחד נהרס.
 • 3 באוטובר – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי מוכר מערבית לכביש 40 בין צומת להבים וגורל, סוכות הכפר נהרסו.
 • 26 בספטמבר – אַבּוּ גְרִינָאת, כפר בדואי מוכר דרום מזרחית לעַרְעַרָה אַנ-נַגַבּ (ערערה בנגב), שלושה בתים נהרסו.
 • 25 בספטמבר – אַל-בָּאטִל, כפר בדואי בלתי מוכר דרומית לרהט, בית אחד נהרס.
 • 25 בספטמבר – רַהַט, עיירה בדואית מתוכננת, גדר נהרסה.
 • 14 בספטמבר – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי מוכר מערבית לכביש 40 בין צומת להבים וגורל, סוכות הכפר נהרסו.
 • 12 בספטמבר – מוּלַדָאה, כפר בדואי מוכר דרומית לכביש 31, בית אחד נהרס.
 • 12 בספטמבר – דְרִיגָ׳את, כפר בדואי מוכר צפונית לכביש 31, גדר של בית מגורים נהרסה.
 • 12 בספטמבר – חוּרָה, עיירה בדואית מתוכננת, בית אחד נהרס.
 • 12 בספטמבר – אֻםּ בַּטִין, כפר בדואי מוכר מזרחית לתַל אַס-סַבַּעּ, דיר כבשים נהרס.
 • 30 באוגוסט – אֻםּ בַּטִין, כפר בדואי מוכר מזרחית לתַל אַס-סַבַּעּ, גדר נהרסה.
 • 30 באוגוסט – אַבּוּ תְלוּל אַש-שַהְבִּי, כפר בדואי מוכר דרומית לכביש 25, גדר נהרסה.
 • 30 באוגוסט – אַס-סַיִּד, כפר בדואי מוכר מערבית לחוּרָה, מטע זיתים נעקר.
 • 30 באוגוסט – דְרִיגָ׳את, כפר בדואי מוכר צפונית לכביש 31, דיר כבשים נהרס.
 • 30 באוגוסט – אַל-לַגִיִּה (לקיה), עיירה בדואית מתוכננת, מחסן נהרס.
 • 30 באוגוסט – חוּרָה, עיירה בדואית מתוכננת, מבנה נטוש נהרס.
 • 23 באוגוסט – אַז-זַעַרוּרָה, כפר בדואי בלתי מוכר מזרחית לכְּסִיפִה, בית אחד נהרס.
 • 23 באוגוסט – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי מוכר מערבית לכביש 40 בין צומת להבים וגורל, סוכות הכפר נהרסו.
 • 23 באוגוסט – סמוך לעַרְעַרָה אַנ-נַגַבּ (ערערה בנגב), בית אחד נהרס.
 • 22 באוגוסט – וָאדִי אַנ-נַעַם, כפר בדואי בלתי מוכר סמוך לרמת חובב, שני בתים נהרסו.
 • 22 באוגוסט – חַ׳שִם זַנִּה, כפר בדואי בלתי מוכר דרומית לכביש 25, רצפת בית נהרסה.
 • 17 באוגוסט – אם גבו, כפר בדואי בלתי מוכר מזרחית לתַל אַס-סַבַּעּ (תל שבע), בית אחד נהרס.
 • 17 באוגוסט – ואדי ע'ווין, כפר בדואי בלתי מוכר דרומית לכביש 31, בית אחד, דיר, גדר ותעלה נהרסו.
 • 17 באוגוסט – אַל-בָּאט, כפר בדואי בלתי מוכר צפונית לכביש 31, גדר ותעלה נהרסו.
 • 14 באוגוסט – סְֿוָאוִין, כפר בדואי בלתי מוכר סמוך למושב נבטים, שני בתים נהרסו.
 • 14 באוגוסט – אַבּוּ תְלוּל אַש-שַהְבִּי, כפר בדואי מוכר דרומית לכביש 25, שני בתים נהרסו.
 • 9 באוגוסט –  אַז-זַעַרוּרָה, כפר בדואי בלתי מוכר מזרחית לכְּסִיפִה, בית אחד נהרס על ידי בעליו.
 • 6 באוגוסט – אֻםּ נְמִילָה, כפר בדואי בלתי מוכר צפונית לרהט, מחסן ציוד נהרס על ידי בעליו.
 • 2 באוגוסט – בִּיר הַדָּאג׳, כפר בדואי מוכר סמוך לקיבוץ רביבים, שמונה בתים ושלושה אוהלי אירוח נהרסו.
 • 1 באוגוסט – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי מוכר מערבית לכביש 40 בין צומת להבים וגורל, סוכות הכפר נהרסו.
 • 1 באוגוסט – ואדי ע'ווין, כפר בדואי בלתי מוכר דרומית לכביש 31, בית אחד נהרס.
 • 1 באוגוסט – אַל-מְטַהַּר, כפר בדואי בלתי מוכר מערבית לכביש 80, בוסתן וגדר נהרסו.
 • 26 ביולי – אם גבו, כפר בדואי בלתי מוכר מזרחית לתַל אַס-סַבַּעּ (תל שבע), בית אחד נהרס.
 • 26 ביולי – סמוך לשְׁגִיבּ אַס-סַלָאם (שגב שלום), עיירה בדואית מתוכננת, שני בתים נהרסו.
 • 20 ביולי – ואדי ע'ווין, כפר בדואי בלתי מוכר דרומית לכביש 31, בית אחד נהרס.
 • 20 ביולי – סמוך לחוּרָה, עיירה בדואית מתוכננת, בית אחד נהרס.
 • 20 ביולי – וָאדִי אַנ-נַעַם, כפר בדואי בלתי מוכר סמוך לרמת חובב, בית אחד נהרס.
 • 12 ביולי – וָאדִי אַנ-נַעַם, כפר בדואי בלתי מוכר סמוך לרמת חובב, אוהל מחאה שהוקם בכפר נהרס.
 • 5 ביולי – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי מוכר מערבית לכביש 40 בין צומת להבים וגורל, סוכות הכפר נהרסו.
 • 5 ביולי – רַהַט, עיר בדואית מתוכננת, בית אחד נהרס.
 • 5 ביולי – סמוך לשְׁגִיבּ אַס-סַלָאם (שגב שלום), עיירה בדואית מתוכננת, בית אחד ולול נהרסו, קונטיינר הוחרם.
 • 5 ביולי – סמוך לכְּסִיפִה, עיירה בדואית מתוכננת, בית אחד נהרס על ידי בעליו, רצפת הבית נהרסה על ידי הרשויות.
 • 4 ביולי – אֻםּ רַתָּאם, כפר בדואי בלתי מוכר מזרחית לכביש 31, בוסתן וגדר נהרסו.
 • 14 ביוני – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי מוכר מערבית לכביש 40 בין צומת להבים וגורל, סוכות הכפר נהרסו.
 • 14 ביוני – סְֿוָאוִין, כפר בדואי בלתי מוכר סמוך למושב נבטים, שני דירים נהרסו.
 • 14 ביוני – וָאדִי אַנ-נַעַם, כפר בדואי בלתי מוכר סמוך לרמת חובב, רצפת בית נהרסה.
 • 1 ביוני – חַ׳שִם זַנִּה, כפר בדואי בלתי מוכר דרומית לכביש 25, בוסתן וערימת עצים נהרסו.
 • 1 ביוני – אַל-לַגִיִּה (לקיה), עיירה בדואית מתוכננת, בית אחד נהרס.
 • 25 במאי – אַז-זַעַרוּרָה, כפר בדואי בלתי מוכר מזרחית לכְּסִיפִה, עצי זית נעקרו.
 • 25 במאי – אלחמרא, כפר בדואי בלתי מוכר סמוך לכְּסִיפִה, אוהל ודיר נהרסו.
 • 25 במאי – אַל-גַטָאמָאת, כפר בדואי בלתי מוכר דרומית לכביש 80, בית ודיר נהרסו.
 • 24 במאי – וָאדִי אַנ-נַעַם, כפר בדואי בלתי מוכר סמוך לרמת חובב, שני בתים נהרסו.
 • 24 במאי – זְֿחַיִּה, כפר בדואי בלתי מוכר צפונית לרהט, דיר, אורווה וגדר נהרסו, עצי זית נעקרו.
 • 24 במאי – סְֿוָאוִין, כפר בדואי בלתי מוכר סמוך למושב נבטים, בית אחד נהרס.
 • 18 במאי – סְֿוָאוִין, כפר בדואי בלתי מוכר סמוך למושב נבטים, שני בתים נהרסו.
 • 18 במאי – וָאדִי אַנ-נַעַם, כפר בדואי בלתי מוכר סמוך לרמת חובב, בוסתן נהרס.
 • 17 במאי – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי מוכר מערבית לכביש 40 בין צומת להבים וגורל, סוכות הכפר נהרסו. 
 • 17 במאי – רַחַ׳מָה, כפר בדואי בלתי מוכר סמוך לירוחם, שני בתים וחמישה דירים נהרסו.
 • 17 במאי – אֻםּ בַּטִין, כפר בדואי מוכר מזרחית לתַל אַס-סַבַּעּ, בוסתן וגדר נהרסו.
 • 17 במאי – תַל אַל-מַלַח, כפר בדואי בלתי מוכר סמוך לשדה התעופה נבטים, בית אחד נהרס.
 • 17 במאי – חַ׳שִם זַנִּה, כפר בדואי בלתי מוכר דרומית לכביש 25, שני בתים וסככה נהרסו.
 • 17 במאי – תַל עַרָאד, כפר בדואי בלתי מוכר סמוך לערד, בית אחד נהרס.
 • 10 במאי – סַעְוָה, כפר בדואי בלתי מוכר סמוך לחורה, 8 בתים, דיר ואורווה נהרסו.
 • 4 במאי – מזרחית לתַל אַס-סַבַּעּ (תל שבע), בית אחד נהרס.
 • 4 במאי – אֻםּ בַּטִין, כפר בדואי מוכר מזרחית לתַל אַס-סַבַּעּ, מאגר מים וגדר נהרסו.
 • 25 באפריל – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי מוכר מערבית לכביש 40 בין צומת להבים וגורל, סוכות הכפר נהרסו. 
 • 20 באפריל – אַס-סַיִּד, כפר בדואי מוכר מערבית לחוּרָה, שני בתים נהרסו.
 • 20 באפריל – אַז-זַעַרוּרָה, כפר בדואי בלתי מוכר מזרחית לכְּסִיפִה, שני בתים נהרסו.
 • 20 באפריל – אַל-פֻרְעָה, כפר בדואי בלתי מוכר סמוך לערד, בית אחד נהרס.
 • 5 באפריל – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי מוכר מערבית לכביש 40 בין צומת להבים וגורל, סוכות הכפר נהרסו.
 • 23 במרץ – רַחַ׳מָה, כפר בדואי בלתי מוכר סמוך לירוחם, בית נהרס על ידי בעליו.
 • 16 במרץ – אֻםּ בַּטִין, כפר בדואי מוכר מזרחית לתל שבע, סכרים חקלאיים נהרסו.
 • 16 במרץ – מוּלַדָאה, כפר בדואי מוכר דרומית לכביש 31, סכרים חקלאיים נהרסו.
 • 16 במרץ – סַעְוָה, כפר בדואי בלתי מוכר סמוך לחורה, סכרים חקלאיים נהרסו.
 • 16 במרץ – אַבּוּ גְרִינָאת, כפר בדואי מוכר סמוך לעַרְעַרָה אַנ-נַגַבּ (ערערה בנגב), חצר של בית נהרסה.
 • 15 במרץ – בָּאט אַסֿ-סַֿרָאיְעִה, כפר בלתי מוכר דרומית לכביש 31, שדות נחרשו ויבולים נהרסו.
 • 14 במרץ – אַס-סִרָּה, כפר בדואי בלתי מוכר סמוך לשדה התעופה נבטים, שדות נחרשו ויבולים נהרסו.
 • 14 במרץ – תַל אַל-מַלַח, כפר בדואי בלתי מוכר סמוך לשדה התעופה נבטים, שדות נחרשו ויבולים נהרסו.
 • 9 במרץ – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי מוכר מערבית לכביש 40 בין צומת להבים וגורל, סוכות הכפר נהרסו.
 • 5 במרץ – אֻםּ בַּטִין, כפר בדואי מוכר מזרחית לתַל אַס-סַבַּעּ, שדות נחרשו ויבולים נהרסו.
 • 28 בפברואר – סמוך לעיירה כְּסִיפִה, בית אחד נהרס.
 • 28 בפברואר – אַבּוּ תְלוּל אַש-שַהְבִּי, כפר בדואי מוכר דרומית לכביש 25, בית אחד נהרס.
 • 28 בפברואר – חַ׳שִם זַנִּה, כפר בדואי בלתי מוכר דרומית לכביש 25, בית אחד נהרס.
 • 22 בפברואר – אַבּוּ גְרִינָאת, כפר בדואי מוכר סמוך לעַרְעַרָה אַנ-נַגַבּ (ערערה בנגב), בית אחד נהרס.
 • 22 בפברואר – רַחַ׳מָה, כפר בדואי בלתי מוכר סמוך לירוחם, שדות נחרשו ויבולים נהרסו.
 • 22 בפברואר – אַס-סְדִיר, כפר בדואי בלתי מוכר סמוך לעַרְעַרָה אַנ-נַגַבּ (ערערה בנגב), שדות נחרשו ויבולים נהרסו.
 • 15 בפברואר – כְּסִיפִה, עיירה בדואית מתוכננת, בית אחד נהרס.
 • 15 בפברואר – תַל אַס-סַבַּעּ (תל שבע), עיירה בדואית מתוכננת, גדר של בית נהרסה.
 • 8 בפברואר – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי מוכר מערבית לכביש 40 בין צומת להבים וגורל, סוכות הכפר נהרסו.
 • 8 בפברואר – אַז-זַרְנוּג, כפר בדואי בלתי מוכר צפונית לכביש 25, בית אחד נהרס.
 • 8 בפברואר – וָאדִי אַנ-נַעַם, כפר בדואי בלתי מוכר סמוך לרמת חובב, בית אחד נהרס.
 • 18 בינואר – אֻםּ אַל-חִירָאן, כפר בדואי בלתי מוכר מזרחית לחורה, 8 בתים נהרסו.
 • 12 בינואר – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי מוכר מערבית לכביש 40 בין צומת להבים וגורל, סוכות הכפר נהרסו.
 • 5 בינואר – אַל-פֻרְעָה, כפר בדואי בלתי מוכר סמוך לערד, גדר חול ושיג (אוהל אירוח) נהרסו.
 • 2 בינואר –  אַז-זַרְנוּג, כפר בדואי בלתי מוכר צפונית לכביש 25, דיר אחד נהרס.
 • 2 בינואר – סמוך לתַל אַס-סַבַּעּ (תל שבע), עיירה בדואית מתוכננת, בית אחד נהרס.
 • 2 בינואר – סמוך לאַל-לַגִיִּה (לקיה), עיירה בדואית מתוכננת, עדר גמלים הוחרם.

הריסות בתים והשמדת יבולים בשנים קודמות

לרשימת ההריסות של הכפר אַל-עַרָאגִיב 2010-2017

הריסות בתים

28-01-18 - בִּיר הַדָּאג׳, כפר בדואי מוכר סמוך לקיבוץ רביבים, בית אחד נהרס

24-01-18 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי מוכר מערבית לכביש 40 בין צומת להבים וגורל, סוכות הכפר נהרסו

לכל ההריסות