Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

מסקנות ועדת האו"ם לביעור האפליה הגזעית (CERD) – יוני 2007

26.06.2007

ועדת האו"ם לביעור האפליה הגזעית פרסמה את ההערות המסכמות שלה בנוגע לישראל בחודש יוני 2007:

25. הוועדה מביעה דאגה לנוכח יישוב מחדש של תושבים מהכפרים הבדואים הבלתי מוכרים בנגב-נקאב לעיירות מתוכננות בידי המדינה. הוועדה מציינת לפניה את ההבטחות מצד המדינה שכל התכניות נעשות בהתייעצות עם נציגי הבדואים אך עם זאת הוועדה מציינת בדאגה שלא נראה שהמדינה בדקה אלטרנטיבות ליישוב מחדש, וכן שהמחסור בשירותים בסיסיים לבדואים יכריחו אותם בפועל לעבור לעיירות המתוכננות (סעיף 2 ו 5 (d ) ו (e) של האמנה).

הוועדה ממליצה שהמדינה תבחן אלטרנטיבות אפשריות אחרות ליישוב מחדש של התושבים מהכפרים הבדואים הבלתי מוכרים לעיירות המתוכננות, ובמיוחד את האפשרות של הכרה בכפרים אלה והכרה בזכויות הבדואים לבעלות, פיתוח, שליטה ושימוש בקרקעותיהם, שטחים ומשאבים שבבעלותם באופן מסורתי או שבהם הם מתגוררים או בשימושם. הוועדה ממליצה שהמדינה תגביר את מאמציה להתייעץ עם התושבים של הכפרים, ובכל מקרה עליה לקבל הסכמה של הקהילות ליישוב מחדש, הסכמה שתהיה מבוססת על מידע ומתוך רצון חופשי.

מתורגם מאנגלית, לחצו כאן למעבר למסמך באתר האו"ם

 

Demolitions

15-08-22 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-205

19-07-22 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-204

All Demolitions