Logo Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

תוכניות לנגב

התנגדות לתכנית מתאר מחוזית חלקית לאזור באר שבע
התנגדות פרופסור אורן יפתחאל לתכנית מתאר

בדרך לכסיף: עיר חרדית בחצר האחורית
את המרחב המדברי הסמוך לתל ערד מאכלסים בעלי חיים ייחודיים, פרחים נדירים, בדואים באוהלים ופחונים וערים יהודיות עם בעיות תעסוקה. ודווקא כאן, מתוכננים להתיישב 50 אלף חרדים

החלשה נוספת לנגב – הקמתה של כסיף החרדית
במעגל העבודה ומתבדל, יפגע גם בערד ובענף התיירות שלה מהמשפחות העניות בישראל? ישוב לא יצרני, שאינו משולב ברובו כיצד יגיע השגשוג הכלכלי לאזור, כשהמשפחות החרדיות מהוות כ-%61

עיר חרדית בנגב? לא תודה
יחד עם כסייפה הבדוווית והכפרים הלא מוכרים, עיר חרדית חדשה בסמוך לערד תביא רק לרצף של מוחלשות ועוני

תכנון מטרופולין באר שבע מול ועדת גולדברג
מצוקתם העמוקה והזנחתם התכנונית של היישובים הערבים-בדווים מהווה את אחת הבעית התכנוניות החריפות בישראל. המאמר מציג את עיקריו של מסמך תכנוני מקיף שהוגש לועדת גולדברג להסדרת ההתיישבות ושאלת הקרקעות הבדוויות. המסמך מסכם עבודת הכנה תכנונית שנעשתה בשנים האחרונות במסגרת המועצה האזורית לכפרים הבדווים הלא מוכרים, בהציעה תכנון חלופי לתוכניות המדינה. מחבר: אורן יפתחאל חבר וממייסדי פורום דו קיום בנגב לשוויון אזרחי

הריסות בתים

30-08-17 - אַס-סַיִּד, כפר בדואי מוכר מערבית לחוּרָה, מטע זיתים נעקר

30-08-17 - דְרִיגָ׳את, כפר בדואי מוכר צפונית לכביש 31, דיר כבשים נהרס

לכל ההריסות